Tidigare nummer


ForskUL 2013 och framåt

Forskning om undervisning och lärande, ForskUL, har från och med 2013 omformats till en vetenskaplig tidskrift och ges ut i elektronisk form.

Tidigare tryckta förlagor

Tidskriften Forskul

Den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande har föregåtts av tryckta häften med samma namn. Nummer 1 till 9 kan laddas ner som pdf och finns sammanställda separat här.

Volym 9, nummer 1, 2021

I detta nummer presenter ForskUL tre artiklar som visar på betydelsen av en noggrant planerad undervisning, där eleverna får stöd för att utforska budskap och uttrycksformer. De två första artiklarna behandlar läsning av skönlitteratur med elever i låg och mellanstadiet och den tredje handlar om teater på gymnasieskolans estetiska program. Den första artikeln handlar om en integrerad läs- och skrivundervisning där eleverna kreativt och kritiskt bearbetar en text. Den andra artikeln bygger på en intervenerande studie och har fokus på att identifiera vad i en undervisning som gör det lättare för mellanstadieelever att i texten hitta sådant som säger något om huvudkaraktären i berättelsen. Den tredje artikeln riktar fokus på elevers erfarande av att samspela i ämnet teater på det estetiska programmets teaterinriktning.

 

Volym 8, nummer 2, 2020

Detta nummer innehåller tre artiklar som på olika sätt utforskar kunskapsområden som inte tidigare har publicerats i ForskUL. Den första artikeln är ForskULs första historiedidaktiska bidrag som handlar om hur lärare i undervisningen kan hjälpa elever att utveckla en förmåga till ”decentering”, i syfte att utveckla elevers interkulturella kompetens och göra historieundervisningen mer mångfacetterad. Den andra artikeln utforskar de allra yngsta barnens fysiska aktivitet och beskriver vilka grundläggande motoriska färdigheter tvååringar i förskolan spontant har möjlighet att utveckla. Den tredje artikeln representerar även ett delvis nytt kunskapsområde, nämligen hur en strukturerad undervisning i förskoleklass kan kompensera för sociala faktorers negativa inverkan på elevers utveckling i matematik. Gemensamt för de tre artiklarna är att de bidrar med kunskaper som kan medvetandegöra lärare om innehållsliga aspekter som barn och elever behöver få tillgång till.

Volym 8, nummer 1, 2020

Första numret av ForskUL 2020 innehåller fyra artiklar. Första artikeln har följt upp och studerat matematisk kunskapsutveckling hos barn från fem år, i samband med en intervention i förskolan, till ett år senare då de gick i förskoleklass. Den andra artikeln utforskar svetsundervisning på yrkesutbildning och vad det innebär att kunna lägga en TIG-svets och hur lärare systematiskt kan arbeta med att utveckla undervisningen. Den tredje artikeln undersöker språkliga processer i läs- och skrivundervisning i en förskoleklass med en interaktiv skrivtavla och de möjligheter som teknikmedierade aktiviteter erbjuder. Den sista artikeln är baserad på en studie av naturvetenskaplig undervisning på gymnasiet och beskriver innebörden av att av att kunna formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor och förståelsen av detta undervisningsinnehåll som del av en epistemisk praktik.

Volym 7, nummer 3, 2019

Tredje numret av ForskUL 2019 innehåller tre artiklar som skiljer sig åt när det gäller typ av forskningsfråga, metod och resultat. De är exempel på olika slags praktiknära forskning. Första artikeln beskriver en studie på effekten av fysisk aktivitet i matematikundervisningen och visar att sådana aktivitetsinslag har effekt på elevernas arbetsminne och koncentrationsförmåga. De två följande artiklarna ger kunskapsbidrag som kan vara användbara direkt i arbetet med att förbättra den egna undervisningen. Den andra artikeln utforskar hur gymnasieelever kan använda naturvetenskaplig kunskap och normkritik för att förhålla sig till olika frågor. Den sista artikeln undersöker hur olika sätt att behandla innehållet i matematikundervisningen om platsvärde har betydelse för vad eleverna kan lära sig.

Volym 7, nummer 2, 2019

Detta nummer av ForskUL innehåller sex artiklar som på olika sätt, för olika ämnesområden och olika åldersgrupper, utforskar undervisningens utformning i relation till kunskapskraven i kursplanerna. Artiklarna behandlar allt ifrån elevernas förmåga till kritisk granskning, diskursivt skrivande, finansiell bildning, matematiskt tänkande, användande av litteraturvetenskapliga begrepp och om objektifiering av undervisningstexter. 

Volym 7, nummer 1, 2019

Temanummer  – Lekresponsiv undervisning i förskolan

ForskULs första temanummer presenterar forskning om hur undervisning kan förstås inom förskolans verksamhet. Artiklarna i detta nummer är resultat från ett antal delstudier från ett större forsknings- och utvecklingsprojekt. Temanumret har producerats i samarbete med två gästredaktörer, Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt, som även har skrivit gästredaktionell kommentar. Temanumret innehåller fem forskningsartiklar som behandlar olika aspekter av lekresponsiv undervisning i förskolan. Avslutningsvis har ForsKUL bjudit in Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete, i en slutkommentar och reflektion över temanumret och forskningsresultaten.

I samband med publicering av temanumret skrev Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt en replik på Monika Vintereks slutkommentar.

Volym 6, nummer 2, 2018

I detta nummer av ForskUL presenteras tre artiklar som behandlar olika aspekter av verksamheter i förskola och skola. Den första studien handlar om teknikundervisning i grundskolans lågstadium och vad det innebär att kunna sammanfoga material. I den andra artikeln beskrivs en studie som undersöker hur förskolan kan utveckla arbetet med att ta emot nyanlända familjer. Den tredje artikeln visar betydelsen av hur en fråga är formulerad, och hur frågeställningen påverkar hur elever i årskurs nio löser uppgifter i matematik.

Volym 6, nummer 1, 2018

Årets första nummer av ForskUL innehåller fyra artiklar som på olika sätt bidrar till att specificera innebörden av det kunnande som elever förväntas utveckla. De belyser även hur undervisningen kan bidra till att en sådan utveckling blir möjlig. Första artikeln är en studie som kritiskt har granskat en elevuppgift i Skolverkets bedömningsstöd i NO. Två artiklar behandlar ämnet idrott och hälsa. Den ena undersöker hur undervisningen kan främja ett hälsosamt förhållningssätt till fysisk aktivitet och den egna hälsan. Den andra utforskar hur elever kan utveckla sin rörelseförmåga i löpning på gymnasiet. Den fjärde artikeln i detta nummer diskuterar undervisning i förskolan utifrån förskolans särart; en samverkan mellan lärare och barn där stöttning och ett gemensamt fokus analyseras.

Volym 5, nummer 2, 2017

I detta nummer presenterar ForskUL fem artiklar som ger tankeväckande kunskap för utvecklingen av undervisning i både förskola, grundskola och gymnasium. Forskarnas resultat utmanar invanda föreställningar om växthuseffekten och fiktionsanvändning, samt inspirerar till hur undervisning kan bedrivas inom matematik på yrkesprogram och läs- och skriv för både förskola och skola.

Volym 5, nummer 1, 2017

Detta nummer av ForskUL innehåller fem artiklar som belyser olika aspekter på undervisning och elevers lärande. Artiklarna behandlar användning av naturvetenskapliga begrepp och förmågan att resonera om naturvetenskapliga fenomen, undervisning med multimodala resurser och vad kunnande är i tillverkning av fysiska föremål samt, inte minst, vad själva begreppet undervisning innebär för personal i förskolan.