Volym 11, nummer 1, 2023

Metoder för återkoppling – en kraftfull professionskunskap för matematikundervisning inom vuxenutbildningen


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 11, nr 1, s. 55–80
Författare: Annika Petterson, Yvonne Liljekvist
Publiceringsdatum: 2023-04-13

Matematik är ett ämne som många elever studerar inom kommunal vuxenutbildning. Det är samtidigt det ämne inom vuxenutbildningen som har flest avhopp, lägst betyg och högst andel underkända. I denna studie arbetar en yrkesverksam lärare och en forskare tillsammans för att öka kunskapen om hur metoder för återkoppling kan påverka både elevers lärande och lärares undervisning inom vuxenutbildningen. Specifikt studeras hur vuxna elevers engagemang och studieteknik påverkas av två olika metoder för återkoppling. Studien är ett aktionsforskningsprojekt, som tar sin utgångspunkt i en pågående praktik, där läraren under flera år har utvecklat och testat olika metoder för återkoppling. Resultatet visar att metoderna stödjer lärares arbete i den komplexa undervisningssituation som vuxenundervisning innebär. Metoderna verkar även stödja elevernas lärande när de används frekvent och systematiskt i undervisningen, och verkar vara gynnsamt för engagemang och studieteknik.

av

Annika Pettersson & Yvonne Liljekvist

Nyckelord: återkoppling, responsiv undervisning, vuxnas lärande


Methods for feedback: A powerful professional knowledge for teaching mathematics in adult education

Abstract

Mathematics is a subject that many students study in municipal adult education. Still, it is the subject in adult education that has the most dropouts, the lowest grades and the highest percentage of failing grades. In this study, a professional teacher and a researcher work together to increase knowledge about how feedback methods can affect both student's learning och teacher's teaching in adult education. How adult students' commitment and study techniques are affected by two different methods of feedback is studied specifically. The study is an action research project, taking starting point in an ongoing practice, where the teacher has developed and tested different methods for feedback over several years. The results show that the methods support teachers' work in the complex teaching situation that adult education entails. The methods also seem to support student learning when they are used frequently and systematically, and seem to be beneficial for engagement and study techniques.

Keywords: Adult learning, Feedback, Responsive teaching
Corresponding author: Annika Petterson / Annika.pettersson@kristinehamn.se

Artikeln som PDF