Volym 10, nummer 1, 2022

”Sen dess slutade godisar växa där”: tolkande läsning inom modersmålsäm­net


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 10, nr 1, s. 31-54
Författare: Enni Paul, Anna Hjalmarsson, Björn Kindenberg, Anna-Maija Norberg
Publiceringsdatum: 2022-06-15

I denna designbaserade studie utforskas hur tolkning av skönlitteratur förändras när lågstadieelever i modersmålsämnet ryska själva intar en författarroll. En utgångspunkt är att meningsskapande i mötet med texter är dialogiskt till sin natur och inbäddat i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Begreppet intertextualitet, det vill säga att texter bär med sig ett eko av andra texter, används dels för analys av transkriberade samtal mellan en modersmålslärare och hennes elever, dels för analys av elevernas egenförfattade berättelser. Resultaten visar att elevernas tolkningar förskjuts från textens yta till det som finns ”gömt” inne i texten, samt från förgivettaganden baserade på den egna livsvärlden i och utanför skolan till tolkningar med intertextuella kopplingar till undervisningens sammanhang. Tolkningarna blir även mer flerstämmiga, vilket bidrar till utveckling av en egen röst. Resultaten pekar på att eleverna genom undervisningsinterventionerna blir del av en tolkande gemenskap, där läsförståelseutvecklingen sker inbäddad i ett sammanhang, snarare än som en dekontextualiserad aktivitetet.

av

Enni Paul, Anna Hjalmarsson, Björn Kindenberg & Anna-Maija Norberg

Nyckelord: designprincip, författarroll, intertextualitet, lågstadiet, litteraturdidaktik, modersmål, tolkande läsning


”And ever since then, candy stopped growing there”: interpretive reading of fiction in mother tongue instruction

Abstract

This study describes a design-based instructional inquiry into the effects of primary pupils’ adoption of the role of author on their interpretations of fictional texts. It is based on the view that meaning making is essentially dialogic, embedded in specific cultural and social contexts. Therefore, informing our analyses of transcribed interactions between a mother tongue instructor and her pupils, and of the pupils’ authored texts, is the notion that texts carry resonances of other culturally-patterned texts, and that pupils can productively draw on these resonances in developing their ideas. The results support this view: Pupils ‘relocated’ their interpretations from the surface-level of texts to what is ‘hidden’ inside, and from assumptions grounded in lived experiences towards interpretations that aligned with the discourse of the instructional intervention. In addition, the pupils’ interpretations became more polyphonic, providing a context for, and thereby nurturing, their own voices. The results indicate that this type of intervention can help pupils enter an interpretive community in which their reading development is embedded.

Keywords: Interpretative reading, Authorship role, Intertextuality, Design-based, Primary school, Mother tongue instruction, Literary education
Corresponding author: Enni Paul / enni.paul@isd.su.se

Artikeln som PDF