Volym 11, nummer 2, 2023

Förberedelse för gymnasiearbetet – skrivande och skrivstöd i olika gymnasieprogram


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 11, nr 2, s. 6–29
Författare: Jenny Magnusson, Annie Olsson, Ewa Mölleryd
Publiceringsdatum: 2023-06-13

Sedan 2011 skriver eleverna i högskoleförberedande gymnasieprogram ett vetenskapligt präglat gymnasiearbete. Många elever upplever dock att detta arbete är svårt att skriva. Syftet i denna artikel är att undersöka vilka förutsättningar elever får för detta vetenskapliga arbete, mer specifikt hur elever förbereds för gymnasiearbetet genom skrivuppgifter under utbildningen. Forskningsfrågorna rör hur lärarna kategoriserar det skrivande eleverna kommer i kontakt med i gymnasiekursernas skrivuppgifter, vilket annat stöd eleverna får genom skrivuppgifterna och hur detta stöd förhåller sig till gymnasiearbetets krav. I undersökningen ingick tre gymnasieklasser som följdes från årskurs 1 till årskurs 3. Teoretiskt utgår vi från ett academic literacies-perspektiv där hela undervisningskontexten är betydelsefull i relation till skrivandet. Empirin består av skrivuppgifter som har publicerats på skolornas studiewebbar. I analysen används begreppen stöttningsverktyg, genre och skrivhandlingar. Resultaten visar variation i uppgifter och stöd mellan olika gymnasieprogram och ämnen, men visar samtidigt på bristande systematik och samsyn i hur skrivuppgifter utformas och beskrivs, och vilket stöd som ges.

av Jenny Magnusson, Annie Olsson & Ewa Mölleryd

Nyckelord: gymnasiearbete, skrivuppgifter, stöttning


Preparing for high school work – writing tasks and writing support in different high school programs

Abstract

Since 2011, students in upper secondary school have been writing a scientifically oriented upper secondary school project. However, many students find this work difficult to write. We investigate how the students are prepared for this school project through writing assignments. The research questions concern how the teachers categorize the writing the students come into contact with in the writing tasks of the high school courses, what other support the students receive through the writing tasks and how this support relates to the requirements of the high school work. The study includes three upper secondary school cohorts that are followed from year 1 to year 3. Theoretically, we start from an academic literacies perspective where the entire teaching context is important in relation to writing. The empirical data consists of writing assignments published on the schools' study websites. The analysis uses the concepts of scaffolding, genre and writing activities. The results show variation in tasks and support between different upper secondary school programs and subjects, but at the same time show a lack of systematicity and consensus in how writing tasks are designed and described, and what support is given.

Keywords: Upper secondary school project, Writing tasks, Scaffolding
Corresponding author: Jenny Magnusson / Jenny.magnusson@sh.se

Artikeln som PDF