Volym 10, nummer 2, 2022

Deliberation och kritik i förskolans undervisning för hållbar utveckling – ”så att det bli snällt där i världen”


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 10, nr 2, s. 88-108
Författare: Maria Hedefalk, Cecilia Caiman, Christina Ottander
Publiceringsdatum: 2022-10-26

Artikeln visar på hur undervisning i form av drama kan ge barn möjligheter att deliberera och utveckla kritiska resonemang kring hållbarhetsfrågor. Syftet är tvådelat, att identifiera konfliktområden som konstitueras, samt att bidra med didaktiska komponenter som är betydelsefulla för att stödja sådan undervisning. Vi har utifrån en pragmatisk ansats identifierat följande konfliktområden i samtalsprocessen: behovsanpassad fördelning, resursvis fördelning, fördelning utifrån merit och att dela lika. Utifrån dessa har vi extraherat didaktiska komponenter som ger möjlighet till deliberativa och kritiska samtal: att leva sig in i en annans perspektiv, inkludera faktakunskaper, uttrycka och lyssna till olika lösningar och att ställa olika lösningsförslag mot varandra, möjligheten att ändra sin ståndpunkt och slutligen att temporärt kunna ta ställning. I en osäker och föränderlig värld förmodas prövande och att föreställa sig det som ännu inte finns vara betydelsefullt i utbildningen.

av

Maria Hedefalk, Cecilia Caiman & Christina Ottander

Nyckelord: deliberation, drama, förskola, hållbar utveckling, kritik, preschool, sustainable development


Deliberation and criticism in preschool teaching for sustainable development - "so that it will be nice there in the world".

Abstract

This study examines teaching for sustainable development. The purpose is twofold, to identify areas of conflict that are constituted in the teaching, and to contribute with didactic components that are important in teaching with focus on deliberating and conducting critical discussions. We have started from a pragmatic approach to identify the conflicts that arose in the conversation process: needs-adapted distribution, resource-based distribution, distribution based on merit and sharing equally. Based on the conflict areas, we have extracted didactic components that provide the opportunity for deliberative and critical conversations: empathy with another's perspective, include factual knowledge, express and listen to different solutions and to set different solution proposals against each other, the opportunity to change one's standpoint, and finally being able to temporarily take a stand. In an uncertain and changing world, trying-out and imagining what does not yet is presumed to be significant in education.

Keywords: Deliberation, Criticism, Sustainable development, Preschool, Drama
Corresponding author: Maria Hedefalk / Maria.hedefalk@edu.uu.se

Artikeln som PDF