Volym 11, nummer 1, 2023

”Du hör att nu liksom spinner han som en katt” – transformation av ett yrkeskunnande till ett undervisningsinnehåll


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 11, nr 1, s. 29–54
Författare: Jan Axelsson, Nina Kilbrink, Stig-Börje Asplund
Publiceringsdatum: 2023-04-13

Denna studie behandlar transformation av yrkeskunnande till ett undervisningsinnehåll. I fokus är hur svetslärare synliggör ljud och hörselintryck i förhållande till lärandeobjektet ’inställningar av strömkällan i svetsmetoden MIG/MAG’, samt hur elevers förståelse kan uppvisas i undervisningen. Det saknas både praktiknära studier och ämnesdidaktisk forskning i det forskningsfält som behandlar yrkesutbildning. Syftet är därför att bidra med kunskap om vad som händer när svetslärare i en learning study systematiskt transformerar yrkesämneskunskap i undervisning av ett lärandeobjekt i svetsmetoden MIG/MAG. Empirin består av dokumenterade lärarlagssamtal och filmade undervisningspass. Resultaten påvisar yrkesämnesdidaktikens komplexitet och däri görs kopplingar till ett yrkeskunnandes transformation till ett undervisningsinnehåll.

av

Jan Axelsson, Nina Kilbrink & Stig-Börje Asplund

Nyckelord: CAVTA, learning study, samtalsanalys, transformation, variationsteori, yrkesämnesdidaktik


Vocational teachers’ transformation of vocational knowing into subject-specific educational content

Abstract

Transformation of welding teachers' vocational knowing into subject-specific educational content is the focus of this study. The article displays the process of a learning study, in which welding teachers visualize sound as an aspect of making the correct settings in MIG/MAG welding as well as how students' understanding can be demonstrated. The aim of the study is to contribute with knowledge regarding what happens when welding teachers in a learning study systematically transform subject-specific vocational knowledge to an object of learning in the welding method MIG/MAG. The data consists of the welding teacher team's documented meetings and film material from teaching situations. The complexity of subject-specific education within VET is shown with the use of the transformation concept.

Keywords: Transformation, CAVTA, Variation theory, Conversation analysis, Learning study, VET
Corresponding author: Jan Axelsson / jan.axelsson@kau.se

Artikeln som PDF