Volym 8, nummer 2, 2020

En, två eller flera historier? – undervisning för decentrering av historiska narrativ


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol. 8, nr 2, s. 5–24
Författare: Mathias Blomberg, Line Ekman
Publiceringsdatum: 2020-12-30

Sammanfattning

Denna studie fokuserar på hur elever kan utveckla en interkulturell historisk kompetens i termer av decentering. Som lärare i etniskt heterogena elevgrupper ser vi ett behov av ett historieberättande som inte enbart fokuserar på en västerländsk kanon. Istället behöver de historiska narrativ som vanligtvis dominerar problematiseras och kompletteras med alternativa narrativ i syfte att skapa en mer mångfacetterad historieundervisning. Studien genomfördes som en learning study och bygger på tre cykler av forskningslektioner. Materialet består i huvudsak av skriftliga för- och eftertest vilka har analyserats fenomenografiskt för att möjliggöra identifikation av kritiska aspekter. Analysen av för- och eftertest visade att fler elever kunde decentrera ett historiskt narrativ efter varje avslutad lektionsserie. Vi arbetade också fram en modell för decentrering vilken visade sig ha en gynnsam effekt, då fler elever utvecklade önskvärt lärande när den användes explicit i undervisningen.

av Mathias Blomberg & Line Ekman

Nyckelord: decentrering, dominerande narrativ, historia, historiedidaktik, interkulturell historisk kompetens


From history to histories

Abstract

The present study focuses on how students can develop increased intercultural historical competence through so-called decentration. In school we have experienced that teaching groups of ethnic di-versity comes with a need for telling history from another perspec-tive than a western one. Instead, dominating historical narratives should be called into question and challenged with alternative nar-ratives to broaden the scope of history education. The study was carried out as a learning study in three phases of experiment in class, where students have taken pre- and after tests as part of the experiment. All results have been ana-lysed phenomenographically to enable identification of critical aspects.The analysis shows that a higher number of students could decenter a historical narrative after the intervention. We also pre-sent a model for decentration which has proved to have a positive effect, as a higher number of students achieved the set goals when used explicitly in class.

Keywords: Intercultural historical competence, Decentration, Dominating historical narratives, History
Corresponding author: Mathias Blomberg / Mathias.blomberg@fryshuset.se

Artikeln som PDF