Medverka


Vill du medverka med en artikel i Forskning om undervisning och lärande är du mycket välkommen.

Följande anvisningar gäller för dig som skickar in en artikel:

 1. Artikeln ska vara skriven på svenska i wordformat och lämnas i två exemplar tillsammans med bilder och ifyllt bidragsformulär (ladda ner Bidragsformulär ForskUL).
  • Den ena versionen, råmanus, förses med ett försättsblad med författarens namn, födelseår och fullständiga kontaktuppgifter, utan bilder och figurer inlagda.
  • Den andra versionen, anonymt manus, ska ha radnummer, infogade bilder och figurer och vara helt avidentifierad för att kunna skickas anonymt till granskare. All information som identifierar författaren tas bort från filen, vilket inkluderar hänvisning till personlig information såsom referenser och fotnoter. Där information har tagits bort förklaras detta inom parentes. Metadata som signatur och institutionsuppgifter i dokumentets egenskaper ska vara borttagna.
  • Diagram, figurer, tabeller och bilder bifogas separat. Alla figurer, tabeller och bilder ska vara enskilda i pdf-filer, transkriberingar och excerpt med transkribtionstecken bifogas med fördel som pdf för att undvika tryckfel.  Fotografier bifogas i högupplöst jpeg-format.
  • Ifyllt bidragsformulär.
 2. Artiklarna ska ha mellan 5 000 och 8 000 ord exklusive referenser och sammanfattning.
 3. En sammanfattning om 1000 tecken med blanksteg, samt nyckelord, ska ingå, samt en abstract på engelska med Key words.
 4. Använd inte fler än tre rubriknivåer.
 5. I råmanus ska placering av diagram och figurer vara tydligt markerade med bildtext inlagd, men bilder, figurer och tabeller ska inte läggas in i texten. De ska biläggas separat som pdf eller jpg, en fil för varje bild.
 6. Referenserna ska skrivas enligt APA 7, se riktlinjer för språk och referenslista.
 7. Artikeln skickas via e-post till info@forskul.se.

Moment

Artikeln ska innehålla följande moment: Titel Sammanfattning En kort sammanfattning av artikelns syfte, metod, resultat och slutsatser. En överblick av innehållet

Läs mer

Lathund för avidentifiering av dokument

De dokument du skickar till ForskUL ska vara avidentifierade. Det innebär  att författarens namn ska tas bort och även att

Läs mer

Riktlinjer för språk och referenslista

Skrivregler ForskULs texter följer Språkrådets Svenska skrivregler. Använd universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok för korrekta termer och begrepp. Svensk-engelsk ordbok

Läs mer

Peer review

De artiklar som publiceras i Forskning om undervisning och lärande genomgår granskning enligt ett peer review-förfarande som ska försäkra att

Läs mer