Medverka


Vill du medverka med en artikel i Forskning om undervisning och lärande är du mycket välkommen.

Syftet med tidskriften är att lyfta fram resultat från forskning som byggs med och för lärare, snarare än om och på. Som namnet på tidskriften anger, handlar det främst om forskning med anknytning till lärande och undervisning, inom skolans och förskolans samtliga ämnesområden och åldersgrupper.

Vi publicerar forskning för undervisningens utveckling. Resultaten ska ge lärare inom skolväsendet teoretiska och praktiska redskap för att öka förutsättningarna för barn och elevers lärande. De praktikrelevanta resultat som publiceras är granskade och knutna till tidigare forskning och blir på så vis en del i ett kumulativt kunskapsbygge – lärares professionella kunskapsbas.

Insändning av manuskript sker framöver till redaktionen via Kungliga bibliotekets digitala plattform, Publicera.

Registrera dig och lämna in manus här: https://publicera.kb.se/forskul/about/submissions

Vi rekommenderar även att du som författare registrerar ett ”Open Researcher and Contributor Identifier”, s.k. ORCID.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en identifikator för forskare. Forskare kan skapa ett ORCID ID utan kostnad. Läs mer på https://orcid.org/.

Följande anvisningar gäller för dig som skickar in en artikel:

 1. Artiklar som publiceras i ForskUL ska uppfylla ForskULs kvalitetskriterier och vara skrivna enligt Mall för manuskript ForskUL 2022.
 2. Artikeln ska vara avidentifierad och skriven på svenska (norska eller danska) i wordformat, enligt ovanstående mall.
  • Den avidentifierade artikeln ska vara försedd med radnummer, med infogade bilder och figurer, förberedd för att skickas anonymt till granskare. All information som identifierar författaren tas bort från filen, vilket inkluderar hänvisning till personlig information såsom referenser och fotnoter. Där information har tagits bort förklaras detta inom parentes. Metadata som signatur och institutionsuppgifter i dokumentets egenskaper ska vara borttagna. För avidentifieringen av dokument se ForskULs lathund.
  • Samtliga författarporträtt, diagram, figurer, tabeller och bilder bifogas som enskilda filer, efter beslut om publicering.
  • Fullständigt ifyllt bidragsformulär.
 3. Artiklarna ska ha mellan 5 000 och 8 000 ord exklusive referenser och sammanfattning.
 4. En sammanfattning om 1000 tecken med blanksteg, samt nyckelord, ska ingå, samt en abstract på engelska med Key words.
 5. Använd inte fler än tre rubriknivåer.
 6. Referenserna ska skrivas enligt APA 7, se riktlinjer för språk och referenslista.
 7. Registrera dig och lämna in manus här: https://publicera.kb.se/forskul/about/submissions.

Kvalitetskriterier

Kvalitetskriterier för publicering av artiklar i ForskUL ForskUL, presenterar forskning av hög vetenskaplig kvalitet relaterat till skolans samtliga ämnesområden och

Läs mer

Lathund för avidentifiering av dokument

De dokument du skickar till ForskUL ska vara avidentifierade. Det innebär att författarens namn ska tas bort och även att

Läs mer

Riktlinjer för språk och referenser

Skrivregler ForskULs texter följer Språkrådets Svenska skrivregler. Använd universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok för korrekta termer och begrepp. Svensk-engelsk ordbok

Läs mer

Granskningsprocessen

De artiklar som publiceras i Forskning om undervisning och lärande genomgår granskning enligt ett peer review-förfarande som ska försäkra att

Läs mer