Medverka


Vill du medverka med en artikel i Forskning om undervisning och lärande är du mycket välkommen.

Följande anvisningar gäller för dig som skickar in en artikel:

 1. Artikeln ska vara skriven på svenska i wordformat och lämnas i två exemplar tillsammans med bilder och ifyllt bidragsformulär (ladda ner Bidragsformulär ForskUL).
  • Den ena versionen förses med ett försättsblad med författarens namn, födelseår och fullständiga kontaktuppgifter, utan bilder och figurer inlagda.
  • Den andra versionen ska ha radnummer, infogade bilder och vara helt avidentifierad för att kunna skickas anonymt till granskare. All information som identifierar författaren tas bort från filen, vilket inkluderar hänvisning till personlig information såsom referenser och fotnoter. Där information har tagits bort förklaras detta inom parentes. Metadata som signatur och institutionsuppgifter i dokumentets egenskaper ska vara borttagna.
  • Diagram, figurer, tabeller och bilder bifogas separat i pdf- respektive jpeg-format.
  • Ifyllt bidragsformulär.
 2. Artiklarna ska ha mellan 5 000 och 8 000 ord exklusive referenser och sammanfattning.
 3. En sammanfattning om 1000 tecken med blanksteg, samt nyckelord, ska ingå, samt en abstract på engelska med Key words.
 4. Använd inte fler än tre rubriknivåer.
 5. Diagram och figurer bör vara tydligt markerade till den del av texten som de avser, men de ska inte läggas in i texten. Bilder ska biläggas separat som pdf eller jpg, en fil för varje bild.
 6. Referenserna ska skrivas enligt Harvardsystemet, se nedan.
 7. Artikeln skickas via e-post till info@forskul.se.

Moment

Artikeln ska innehålla följande moment: Titel Sammanfattning En kort sammanfattning av artikelns syfte, metod, resultat och slutsatser. En överblick av innehållet

Läs mer

Lathund för avidentifiering av dokument

De dokument du skickar till ForskUL ska vara avidentifierade. Det innebär inte bara att författarens namn ska tas bort utan

Läs mer

Riktlinjer för referenslista

Referenslistan presenteras i alfabetisk ordning och innehåller författare, publikationsår, titel och utgivningsinformation enligt följande: Böcker Butler, J. (1997). Exitable Speech:

Läs mer

Peer review

De artiklar som publiceras i Forskning om undervisning och lärande genomgår granskning enligt ett peer review-förfarande som ska försäkra att

Läs mer