Volym 10, nummer 1, 2022

”Lager på lager” – att möjliggöra och synliggöra kommunikativa, kreativa och narrativa kompetenser


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 10, nr 1, s. 55-77
Författare: Anette Svensson
Publiceringsdatum: 2022-06-15

I studien tillämpas en undervisningsdesign som sätter berättelser i olika uttrycksformer i centrum bland elever i lågstadiets årskurs 1. Syftet med studien är att undersöka lärares och elevers upplevelser och erfarenheter av att arbeta med undervisningsdesignen för att bidra med kunskap om hur undervisning med berättelsen i centrum kan möjliggöra och synliggöra elevers kommunikativa, kreativa och narrativa kompetenser. I linje med designbaserad forskning ämnar studien dels överbrygga klyftan mellan forskning och skolans praktik, dels utveckla praktiken. Studiens resultat visar att såväl receptivt som produktivt arbete med en berättelse i olika estetiska och mediala uttrycksformer möjliggör elevers kommunikation, kreativa skapande och förståelse av berättelsen. Berättelser utgör en stark didaktisk resurs i grundskolans tidigare år. Föreliggande studie visar att arbete med berättelser kan möjliggöra och synliggöra elevers narrativa kompetens, men en förutsättning för att så ska ske är en undervisning som är flexibel beträffande tidsramar och riktning.

av

Anette Svensson

Nyckelord: estetiska uttrycksformer, kreativ literacy, kreativt skapande, lågstadiet, litteraturdidaktik, narrativ kompetens


“Learning in Layers”: Making Communicative, Creative, and Narrative Competencies Possible and Visible

Abstract

In the study, a teaching design that focuses on stories in various forms of expression is applied in the first-grade classroom. The aim of the study is to examine teachers’ and pupils’ experiences of working with this teaching design in order to contribute with knowledge regarding how story-centred teaching can make possible and make visible pupils’ communicative, creative, and narrative competencies. In line with design-based research, an objective with the study is to bridge the gap between research and the educational practice, as well as to develop the educational practice. The results of the study show that working with a story through reception and production in various aesthetic and medial forms of expression make possible pupils’ communication, creative production, and deeper understanding of the story. Stories are strong resources for teaching and learning in the primary school classroom. Story-centred teaching can make possible and make visible pupils’ narrative competence, but in order for that to happen, there is a need for teaching that is flexible, particularly regarding time frames and directions.

Keywords: Literature teaching and learning, Literature education, Narrative competence, Creative literacy, Aesthetic learning, Creative production
Corresponding author: Anette Svensson / anette.svensson@ju.se

Artikeln som PDF