Volym 11, nummer 2, 2023

Att se med egna ögon – kritisk litteracitet på svenska för invandrare, sfi


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 11, nr 2, s. 30–52
Författare: Tímea Bergsten Provaznik, Åsa Wedin
Publiceringsdatum: 2023-06-13

I denna artikel undersöks möjligheter och utmaningar vad gäller att utveckla kritisk litteracitet för vuxna som deltar i sfi, studieväg 1. Artikeln bygger på intervjuer av fyra sfi-lärare och observationer av deras undervisning, inom ramen för ett aktionsforskningsprojekt där fokus var på kritisk litteracitet. Luke och Freebodys skriftspråkliga praktiker och Janks ramverk för dimensioner av kritisk litteracitet användes för analys. Studien visar både på möjligheter och utmaningar. Även om de fyra olika praktikerna pågick samtidigt är det tydligt att den kritiska uppfattas som mer utmanande för lärarna. Samtidigt framträdde en spänning mellan skolans demokratiuppdrag och lärarnas beredvillighet att låta elever ha direkt inflytande över exempelvis vilka frågor som väljs ut för kritisk analys. Ur ett maktperspektiv befinner sig eleverna på studieväg 1 i ett läge av underordning, såväl vad gäller möjligheter att utöva sina medborgerliga rättigheter som möjligheter att påverka rådande diskurser. Vi konstaterar att lärarnas villighet att inkludera kontroversiella frågor även behöver balanseras mot aspekter som klassrumsklimat och skydd av enskilda elevers välbefinnande.

av Tímea Bergsten Provaznik & Åsa Wedin

Nyckelord: grundläggande litteracitet, kritisk litteracitet, sfi, studieväg 1


To see with your own eyes: Critical literacy in Swedish for immmigrants

Abstract

In this article, possibilities and challenges regarding the development of critical literacy for adults participating in the education of Swedish for immigrants, study path 1, is investigated. The article builds on interviews with four teachers and observations of their teaching, as part of an action research project with focus on critical literacy. Luke and Freebody’s literacy resources and Jank’s framework for dimensions of critical literacy were used for the analysis. The study reveals both possibilities and challenges. Although the different resources were going on at the same time, the critical was perceived as more challenging for the teachers. At the same time a tension appeared between the school’s democracy mission and the teachers’ readiness to give students direct influence on for example which questions that were chosen for critical analysis. From a power perspective, the students in study path 1 are in a position of subordination, both regarding their possibilities to exercise their civil rights and to have influence on prevailing discourses. We conclude that the teachers’ willingness to include controversial issues also needs to balance against aspects of classroom climate and protection of individual students’ well-being.

Keywords: Critical Literacy, Swedish for Immigrants, Studypath 1, Basic literacy
Corresponding author: Åsa Wedin / awe@du.se

Artikeln som PDF