Volym 11, nummer 2, 2023

Socialt rättvis och inkluderande undervisning i idrott och hälsa


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 11, nr 2, s. 109–134
Författare: Lena Larsson, Susanne Linnér , Katarina Schenker, Göran Gerdin
Publiceringsdatum: 2023-06-13

Syftet med den studie som ligger till grund för artikeln var att öka förståelsen för hur lärare i idrott och hälsa kan bedriva en inkluderande undervisning som kännetecknas av social rättvisa och där alla elever har möjlighet att delta och lyckas. Studien genomfördes inom ramen för ett internationellt samarbetsprojekt som undersökte hur lärare i idrott och hälsa hanterar frågor om inkludering, jämlikhet och social rättvisa i undervisningen. I denna artikel redovisas resultat från observationer av undervisning i idrott och hälsa i årskurs 7 till 9 i Sverige med tillhörande intervjuer av fem lärare i ämnet. Resultaten visar att lärarna använde sig av flera olika strategier kopplat till tre huvudteman: (1) skapa goda relationer med och mellan elever, (2) anpassningar för att utjämna ojämlikheter och (3) stötta de som behöver. Trots de goda exempel som lyfts i denna artikel, behöver undervisningspraktiker vidareutvecklas som inte bara hanterar utan även kan utmana och förändra rådande normer och värderingar i ämnet.

av Lena Larsson, Susanne Linnér, Katarina Schenker & Göran Gerdin

Nyckelord: idrott och hälsa, inkludering, jämlikhet, social rättvisa


Socially just and inclusive teaching practices in physical education and health

Abstract

The purpose of the study that forms the basis of the article was to increase the understanding of how physical education and health teachers can teach in more inclusive and socially just ways. The study was carried out within the framework of an international collaborative project that examined how teachers of physical education and health handle issues of inclusion, equity and social justice in practice This article reports results from observations of physical education and health lessons in grades 7 to 9 in Sweden and follow-up interviews with five teachers in this subject. The results show that the teachers used several different strategies related to three main themes: (1) creating good relationships with and between students, (2) adaptations to equalise inequalities and (3) supporting those who need it. Despite the good examples highlighted in this article, teaching practices need to be further developed that not only deal with but can also challenge and change prevailing norms and values in the subject.

Keywords: Physical education and health, Social justice, Inclusion, Equity
Corresponding author: Lena Larsson / lena.larsson@lnu.se

Artikeln som PDF