Volym 10, nummer 1, 2022

En väv av förståelse: Mellanstadieelevers utsagor om sin fiktionsläsning


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 10, nr 1, s. 119-139
Författare: Cecilia Rosenbaum, Anette Svensson, Eva Söderberg
Publiceringsdatum: 2022-06-15

Syftet med artikeln är att illustrera vilka litterära iakttagelser några elever i årskurs fyra ger uttryck för när de läser berättelsen ”Draken med de röda ögonen” av Astrid Lindgren (1980) och hur dessa iakttagelser kan bidra med kunskap om vad som kan utgöra utgångspunkt och tas tillvara när en Litteraturundervisning planeras och genomförs på mellanstadiet. Datamaterialet består av nio semi-strukturerade intervjuer som transkriberats och därefter analyserats utifrån vilka litterära föreställningsvärldar eleverna bygger i mötet med berättelsen (Langer, 2017). Därefter diskuteras dessa föreställningsvärldar i relation till vilken litterär kompetens de intervjuade eleverna ger uttryck för (Torell, 2002). Studien visar att de intervjuade elevernas läsprocess är dialogisk och att de lägger in sina personliga erfarenheter i texten samtidigt som de förhåller sig till textens förhållningssätt till textkonventionerna.

av

Cecilia Rosenbaum, Anette Svensson & Eva Söderberg

Nyckelord: läsförståelse, litterär kompetens, litterära föreställningsvärldar, litteraturdidaktik, mellanstadiet


A Web of Understanding: Middle School Pupils’ Reading Experiences

Abstract

The aim of the article is to illustrate which literary observations nine pupils in year four express when they read the story "The Dragon with the Red Eyes" by Astrid Lindgren (1980), and how these observations can contribute with knowledge regarding what the lessons can be based on, and which aspects can be used when literature education is planned and carried out in middle school. The data material consists of nine semi-structured interviews that were transcribed. The interviews are analyzed based on Langer’s (2017) stances of envisionment as expressed by the interviewed pupils. Thereafter, the pupils’ envisionment building is discussed in relation to literary competence. The study shows that the interviewed pupils’ reading processes are dialogic and that they add their personal experiences to the reading process at the same time as they relate to the text’s approach to textual conventions.

Keywords: Literature teaching and learning, Literature education, Reading comprehension, Middle school, Stances of envisionment, Literary competence
Corresponding author: Cecilia Rosenbaum / rosenbaum.cecilia@gmail.com

Artikeln som PDF