Volym 10, nummer 2, 2022

”Det fattas jättemycket” – genreteoretiska perspektiv på vuxna andraspråkselevers texter och responssamtal


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 10, nr 2, s. 55-87
Författare: Hanna Sandgaard-Ekdahl, Robert Walldén
Publiceringsdatum: 2022-10-26

Studien bidrar med kunskap om funktionella aspekter av vuxna andraspråkselevers arbete med skrivrespons och argumenterande texter. Den genomfördes inom grundläggande vuxenutbildning, en svagt representerad skolform i skrivdidaktisk forskning. Materialet består av inspelade responssamtal i mindre grupper samt de elevtexter som låg till grund för samtalen. Studien synliggör vilka aspekter i texterna som eleverna fokuserar på i samtalen och vilka aspekter som skulle behöva stärkas i argumentationen. I analysen används systemisk-funktionell genreteori. Resultatet visar att eleverna identifierade utvecklingsområden i texter baserat på den genrestruktur undervisningen hade utgått ifrån. Samtidigt hade eleverna hade eleverna svårt att identifiera vad som krävdes för att genrestrukturen skulle byggas ut på ett fungerande sätt. Studien ger teoretiska redskap för att synliggöra språkliga mönster på lokal textnivå för att stödja andraspråkselevers skrivutveckling.

av

Hanna Sandgaard-Ekdahl & Robert Walldén

Nyckelord: andraspråksskrivande, genrebaserad undervisning, kamratrespons, stöttning, vuxnas lärande


”Lots of things are missing”: Genre-theoretical perspectives on adult second-language students working with feedback and argumentative texts.

Abstract

The article contributes knowledge about functional aspects of adult second-language students working with writing feedback and argumentative texts. It was conducted in basic adult education, which is underrepresented in writing pedagogy research. The material consists of recorded feedback discussions in small groups and the student texts the discussions were based on. The study highlights the aspects of text the students focused on in the discussions and the aspects that could further strengthen the argumentation. In the analysis, systemic-functional genre theory is used. The result shows that the students identified areas of improvement based on the genre structure the teaching had focused on. However, the students had difficulties in identifying how the genre structure could be developed in a functional way. The study gives theoretical tools to highlight patterns of language on a local text level to support second-language students writing development.

Keywords: Adult learners, Second language writing, Feedback, Peer response, Genre-based teaching, Systemic functional linguistics
Corresponding author: Hanna Sandgaard-Ekdahl / hanna.sandgaard-ekdahl@mau.se

Artikeln som PDF