Volym 9, nummer 2, 2021

Varför fortsätter flykten över Medelhavet? – innebörden av att göra en kausalanalys av en samhällsfråga


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol. 9, nr 2, s. 5-29
Författare: Ann-Sofie Jägerskog, Malin Tväråna, Mattias Björklund, Max Strandberg, Ove Bergqvist, Theodor Bittner, Anita Dahlman, Katja Eriksson, Helena Häger, Bodil Kåks, Eva Norell, Lotta Rangne, Sofie Söder
Publiceringsdatum: 2021-11-26

Denna artikel bygger på en studie som undersöker vad det innebär att analysera en samhällsfråga i samhällskunskap, en viktig del av kritiskt tänkande, och vad elever behöver erfara i undervisningen för att utveckla en mer kvalificerad analysförmåga. Elever från samtliga stadier i grundskolan ombads att, före och efter en lektion som fokuserade på flyktingsituationen kring Medelhavet, skriftligt besvara en fråga om orsaker till denna flykt. En fenomenografisk analys av de 233 elevsvar som genererades visade att det sätt som eleverna erfor flyktingsituationen på var tydligt kopplat till kvalitén på deras analyser. I analysen av elevsvaren identifierades tre aspekter som tycks vara kritiska för elever att urskilja för att de ska kunna kvalificera sina kausalanalyser av en samhällsfråga. Dessa aspekter berör en samhällsfrågas dynamik, komplexiteten i kausalitet och vikten av att ta olika dimensioner i beaktande (som samhälleliga respektive individuella dimensioner eller historiska respektive framtida dimensioner). Dessa aspekter visade sig var viktiga för elever i alla årskurser som ingick i studien. Artikeln diskuterar även implikationer för undervisning.

av Ann-Sofie Jägerskog, Malin Tväråna, Mattias Björklund, Max Strandberg, Ove Bergqvist, Theodor Bittner, Anita Dahlman, Katja Eriksson, Helena Häger, Bodil Kåks, Eva Norell, Lotta Rangne & Sofie Söder

Studien har genomförts av en forskargrupp på 13 personer bestående av forskare och verksamma lärare inom ramen för Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS).

Nyckelord: analys, fenomenografi, kausalanalys, kritiskt tänkande, samhällsfråga, samhällskunskap


Why does the flight over the Mediterranean continue? – What it means to make a causal analysis of a societal issue

Abstract

This study investigates what it means to analyse a societal issue in social studies, an important aspect of critical thinking, and what students need to experience in teaching in order to develop a more qualified ability to analyse. Students from different stages in compulsory school were given a lesson focusing on the refugee situation around the Mediterranean. Before and after the lesson they were asked to answer a question concerning reasons for this flight. The 233 student answers generated were analysed using phenomenographic analysis. The analysis revealed that the way in which the students experienced the Mediterranean refugee situation was clearly related to the quality of their analysis. In the analysis of the students’ written responses, three aspects were identified that seem to be critical for students to discern in order to develop more qualified causal analyses of a societal issue. These aspects concern the dynamics of a societal issue, the complexity in causation and the importance of taking different dimensions into consideration (such as individual and societal dimensions as well as historical and future dimensions). These aspects proved to be important for all school stages involved in the study. Implications for teaching are discussed.

Keywords: Analysis, critical thinking, causal analysis, Social studies, societal issue, phenomenography
Corresponding author: Ann-Sofie Jägerskog / ann-sofie.jagerskog@hsd.su.se

Artikeln som PDF