Volym 8, nummer 2, 2020


Detta nummer innehåller tre artiklar som på olika sätt utforskar kunskapsområden som inte tidigare har publicerats i ForskUL. Den första artikeln är ForskULs första historiedidaktiska bidrag som handlar om hur lärare i undervisningen kan hjälpa elever att utveckla en förmåga till ”decentering”, i syfte att utveckla elevers interkulturella kompetens och göra historieundervisningen mer mångfacetterad. Den andra artikeln utforskar de allra yngsta barnens fysiska aktivitet och beskriver vilka grundläggande motoriska färdigheter tvååringar i förskolan spontant har möjlighet att utveckla. Den tredje artikeln representerar även ett delvis nytt kunskapsområde, nämligen hur en strukturerad undervisning i förskoleklass kan kompensera för sociala faktorers negativa inverkan på elevers utveckling i matematik. Gemensamt för de tre artiklarna är att de bidrar med kunskaper som kan medvetandegöra lärare om innehållsliga aspekter som barn och elever behöver få tillgång till.

Ladda ner numret som PDF