Volym 8, nummer 2, 2020


Detta nummer innehåller tre artiklar som på olika sätt utforskar kunskapsområden som inte tidigare har publicerats i ForskUL. Den första artikeln är ForskULs första historiedidaktiska bidrag som handlar om hur lärare i undervisningen kan hjälpa elever att utveckla en förmåga till ”decentering”, i syfte att utveckla elevers interkulturella kompetens och göra historieundervisningen mer mångfacetterad. Den andra artikeln utforskar de allra yngsta barnens fysiska aktivitet och beskriver vilka grundläggande motoriska färdigheter tvååringar i förskolan spontant har möjlighet att utveckla. Den tredje artikeln representerar även ett delvis nytt kunskapsområde, nämligen hur en strukturerad undervisning i förskoleklass kan kompensera för sociala faktorers negativa inverkan på elevers utveckling i matematik. Gemensamt för de tre artiklarna är att de bidrar med kunskaper som kan medvetandegöra lärare om innehållsliga aspekter som barn och elever behöver få tillgång till.