Volym 10, nummer 1, 2022

”… förut kunde jag inte läsa så himla bra”: ett litteraturdidaktiskt projekt med vårdnads- havare och elever i skolår F–3


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 10, nr 1, s. 7-30
Författare: Lena Manderstedt, Annbritt Palo, Ann-Charlotte Dahlbäck, Anna Brännström , Mona Dahlberg, Gunilla Lundström, Kristina Jonsson, Elisabeth Hortlund
Publiceringsdatum: 2022-06-15

Denna studie presenterar och analyserar ett läsprojekt i F–3-klasser vid två skolor i en mindre kommun. Litteraturläsning i skolan kombinerades med lässtrategiundervisning och boksamtal som övades i hemmen. Bokurvalet omfattade en bilderboksserie i pixiboksformat för förskoleklassens elever och mer omfattande böcker i skolår 1–3. Eleverna förväntades läsa med eller för vårdnadshavare eller annan närstående, samtala om det lästa och träna de båda läsförståelsestrategierna förutspå respektive sammanfatta. Läsprojektet pågick under sex veckor, och data samlades in genom veckovisa enkäter till vårdnadshavare och, efter avslutat projekt, fokusgruppsintervjuer med elever. Såväl elever som vårdnadshavare upplevde att mängden av textläsning bidrog till att utveckla elevernas läsfärdighet, och bokurvalets och boksamtalets betydelse kommenterades överlag positivt av deltagarna. Läsprojektet belyste och problematiserade skolans kompensatoriska uppdrag för elever som inte har ett väl utvecklat lässtöd hemifrån.

av

Lena Manderstedt, Annbritt Palo, Ann-Charlotte Dahlbäck, Anna Brännström, Mona Dahlberg, Gunilla Lundström, Kristina Jonsson & Elisabeth Hortlund

Nyckelord: aktionsforskning, hemläsning, läsfärdighet, läslust, litteraturdidaktik, samverkansprojekt, skolår F–3


Abstract

This study presents and analyses a reading project in K–3 classes (6–9-year-olds) at two schools. The project combined the teaching of reading strategies with reading fiction and book talks prepared at the schools and then practiced at home. The book selection included easy-to-read books for children, 6-year-olds, and books for the intermediate readers. The pupils were to read at home, with or for family members, talk about the books and practice the reading comprehension strategies making predictions and summarising. Data from the six-week project were collected through weekly surveys submitted by the families, and, after the completion of the project, by focus group interviews with the pupils. According to the participants, the focus on reading contributed to the development of the pupils’ reading skills and selecting suitable books and having book talks were key factors to engage the pupils. The project highlighted the awareness of the school’s compensatory duties towards pupils needing support.

Keywords: Teaching literature, Reading literacy, Reading for pleasure, Collaborative project, Action research, School years K–3, Home reading
Corresponding author: Lena Manderstedt / Lena.Manderstedt@ltu.se

Artikeln som PDF