Volym 9, nummer 1, 2021


I detta nummer presenter ForskUL tre artiklar som visar på betydelsen av en noggrant planerad undervisning, där eleverna får stöd för att utforska budskap och uttrycksformer. De två första artiklarna behandlar läsning av skönlitteratur med elever i låg och mellanstadiet och den tredje handlar om teater på gymnasieskolans estetiska program. Den första artikeln handlar om en integrerad läs- och skrivundervisning där eleverna kreativt och kritiskt bearbetar en text. Den andra artikeln bygger på en intervenerande studie och har fokus på att identifiera vad i en undervisning som gör det lättare för mellanstadieelever att i texten hitta sådant som säger något om huvudkaraktären i berättelsen. Den tredje artikeln riktar fokus på elevers erfarande av att samspela i ämnet teater på det estetiska programmets teaterinriktning.