Volym 10, nummer 1, 2022

Dialogisk högläsning i för- skoleklassen och årskurs 1: ”Jag tycker att molnbullen smakar delikat”


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 10, nr 1, s. 78-99
Författare: Catarina Schmidt, Sara Hvit Lindstrand
Publiceringsdatum: 2022-06-15

Bidraget utgår från ett forskningsprojekt som använder bilderboken som en utgångspunkt för språk- och kunskapsutvecklande samt litteraturdidaktisk undervisning. Artikeln utgår från en klass i årskurs 1 och den undervisning som iscensattes kring bilderboken Molnbullar. I artikeln undersöks vad som kännetecknar undervisningen samt dess betydelse för elevernas språkutveckling och möjliga möte med berättelsens innehåll. De empiriska data som analyserats består av en transkriberad fokusgruppsintervju med lärarna, lärarnas skriftliga reflektioner och dokumentation av undervisningen samt fotografier av det som eleverna producerat. Resultatet belyser sammantaget att eleverna kommer nära bilderbokens innehåll via sinnlighet och kroppslighet, som när de skapar ljud som låter som regnet som faller i bokens början, samt genom upprepning av språk, rörelser och gester. Slutligen framkommer textskapande genom resurser som samtal, bild och skrift, som viktigt för att eleverna ska ta till sig bilderbokens innehåll och göra kopplingar till sitt eget liv samtidigt som de utvecklar sitt språk.

av

Catarina Schmidt & Sara Hvit Lindstrand

Nyckelord: delaktighet, dialogisk högläsning, kroppslighet och sinnlighet, möta berättelsen, språkutveckling


Dialogic Reading Aloud in Preschool Class and Grade 1: ”I think the cloud bun tastes delicious”

Abstract

This contribution draws on a research project using the picture book as a starting point for scaffolding language and knowledge development, and possible pedagogical approaches for drawing on literature in classroom practices. The article focusses on a Grade 1 class and the teaching and learning that were designed using the picture book Molnbullar (Cloud Buns). In the article, it is investigated what characterizes this teaching and learning, and its meaning for the pupil’s language development and possible encounter with the content of the story. The analyzed empirical data consist of one transcribed focus group interview with the teachers, their written reflections and documentation of the lessons, and photographs of what the pupils produced. The result shows that the pupils get close to the picture book’s content through their senses and bodily movements, like when creating the sound of rain, which falls in the beginning of the story, and through repetition of language and gestures. Lastly, text production, through resources like conversation, images and script, appears important for the pupils to absorb the content of the picture book and to make connections to their own life, at the same time as they are developing language.

Keywords: Dialogic reading aloud, Bodily movements and senses, Participation, Language development, Encountering the story
Corresponding author: Catarina Schmidt / catarina.schmidt@ju.se

Artikeln som PDF