Om skriften


Forskning i anslutning till de frågor lärare möter i sin yrkesutövning är betydelsefull för såväl lärarprofessionens som skolans utveckling. Som namnet på tidskriften anger, handlar det främst om forskning med anknytning till lärande och undervisning. ForskUL ges ut i syfte att lyfta fram forskning som byggs med och för lärare, snarare än om och på.

Forskning om undervisning och lärande, ForskUL, presenterar forskning relaterat till skolans samtliga ämnesområden och åldersgrupper. Det handlar såväl om forskning som fördjupar förståelsen för konkreta frågor om vad elever har svårt att lära sig eller olika aspekter av undervisningen, som om forskning som utvecklar metoder och instrument för exempelvis bedömning av elevers kunnande.

Med skollagens skrivning om att verksamheten i skolan ska vila på vetenskaplig grund blir det än viktigare att forskning av, med och för lärare kan publiceras och spridas. ForskUL är en tidskrift där resultaten från forskning talar direkt till lärare om de professionella problem de har att hantera.

Redaktionen består av seniora forskare från olika ämnesdidaktiska områden. Tidskriften har dessutom en redaktionskommitté med framstående forskare inom förskolans och skolans olika ämnesområden. Artiklarna granskas enligt ett så kallat peer review-förfarande, för att försäkra att de frågor som är centrala för lärarnas yrkesutövande håller hög vetenskaplig kvalitté.

Tidskriften vill bidra till forskningsutvecklingen inom utbildningsområdet och överbrygga gapet mellan forskning och praktik. ForskUL är därför öppet tillgänglig och vår målsättning är att publicera forskning som ger lärare såväl teoretiska som praktiska redskap i sitt arbete.

Från forskning på och om skolan till praktiknära forskning

Utbildningsvetenskaplig forskning kom under 1900-talet att utvecklas mer till en forskning om lärare och skolor, än att utgöra en forskningsgrund i lärares arbete. I samband med genomförandet av de stora skolreformerna i mitten av förra århundradet knöts den pedagogiska forskningen till skolans övergripande reformarbete snarare än till lärarnas konkreta yrkesproblem. Allt oftare blev lärarna objekt i forskningen istället för subjekt. En likartad utveckling kan vi se i andra länder. Paradoxalt nog tycks det som om framväxten av utbildningsvetenskaplig forskning också har inneburit en marginalisering av lärarnas roll i denna.

Under 2000-talet har dock nödvändigheten av att involvera lärare i forskning uppmärksammats alltmer. Olika modeller där lärare och forskare samverkar har utvecklats med syfte att få till stånd en forskning som knyter an till de frågor och problem som lärare brottas med i sin undervisning. I dag finns en flora av praktiknära eller undervisningsutvecklande forskningsansatser: aktionsforskning, design-experiment, designforskning, lesson study, learning study. Ibland talas också om klinisk forskning.

Uppbyggnad av en professionell kunskapsbas

ForskUL är en tidskrift för publicering av resultat från sådana praktiknära forskningsansatser. Dess resultat måste granskas och knytas till annan forskning och på så vis bli en del i ett kollektivt kunskapsbygge – lärares professionella kunskapsbas. Skolan behöver en motsvarighet till den kliniska forskning som bedrivs i vården och därmed också tidskrifter för publicering av sådan forskning. ForskUL kan fylla en viktig funktion genom sitt fokus på undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning.

En fristående tidskrift utan kommersiella intressen

Lärarstiftelsen, stiftelsen för förvaltning av Sveriges allmänna folkskollärarförenings tillgångar, ger i samverkan med Sveriges Lärares vetenskapliga råd och Lärarförlaget ut denna skrift. Lärarstiftelsen har sitt ursprung i Sveriges allmänna folkskollärarförening som bildades 1880 och ägnade sig redan från starten åt att ge ut material för lärande och undervisning samt att bidra till utveckling av skolan, undervisningen och yrket. Organisationen var drivande när det för drygt 100 år sedan inrättades en första professur i pedagogik. Lärarstiftelsen bildades 1967 för förvaltning av Sveriges allmänna folkskollärares tillgångar och arbetar för att främja utvecklingen av undervisningen och professionen.

ForskUL är sedan 2013 en vetenskaplig tidskrift och ges ut i elektronisk form (open access). Samtliga nummer finns tillgängliga, är sökbara och går att ladda ner under Tidigare nummer.

ForskUL har föregåtts av tryckta häften med samma namn. Nio publikationer gavs ut under åren 2009 till 2012 och artiklarna i dessa nummer handlar om behovet och förekomsten av praktiknära forskning utifrån olika teman. Dessa forskningsartiklar är inte peer review-granskade.  Nummer 1 till 9 kan laddas ner som pdf och finns sammanställda under Nummer före 2013.