Om skriften


Forskning i anslutning till de frågor lärare möter i sin yrkesutövning är betydelsefull för såväl lärarprofessionens som skolans utveckling. Som namnet på tidskriften anger, handlar det främst om forskning med anknytning till lärande och undervisning.

Forskning om undervisning och lärande presenterar forskning inom skolans samtliga ämnesområden och åldersgrupper. Det handlar såväl om forskning som fördjupar förståelsen för till exempel elevers svårigheter, eller olika aspekter av undervisningen, som om forskning som utvecklar metoder och instrument för till exempel bedömning av elevers kunnande.

Lärarstiftelsen, stiftelsen för förvaltning av Sveriges allmänna folkskollärarförenings tillgångar, ger i samverkan med Lärarförbundets vetenskapliga råd och Lärarförlaget ut denna skrift.

Sveriges allmänna folkskollärarförening bildades 1880 och ägnade sig redan från starten att ge ut material för lärande och undervisning samt att bidra till utveckling av skolan, undervisningen och yrket. Organisationen var drivande när det för drygt 100 år sedan inrättades en första professur i pedagogik.  Lärarstiftelsen bildades 1967 för förvaltning av Sveriges allmänna folkskollärares tillgångar och arbetar för att främja utvecklingen av undervisningen och professionen.

Utbildningsforskningen kom dock under 1900-talet att utvecklas mer till en forskning om lärare och skolor än att utgöra en forskningsgrund i lärares arbete. I samband med genomförandet av de stora skolreformerna i mitten av förra århundradet knöts den pedagogiska forskningen till skolans övergripande reformarbete snarare än till lärarnas konkreta yrkesproblem. Allt oftare blev lärarna objekt i forskningen istället för subjekt. En likartad utveckling kan vi se i andra länder. Paradoxalt nog tycks det som om framväxten av en utbildningsforskning också har inneburit en marginalisering av lärarnas roll i denna.

Det senaste decenniet har dock nödvändigheten av att involvera lärare i forskning uppmärksammats alltmer. Olika modeller där lärare och forskare samverkar har utvecklats med syfte att få till stånd en forskning som knyter an till de frågor och problem som lärare brottas med i sin undervisning. I dag finns en flora av praktiknära eller undervisningsutvecklande forskningsansatser: aktionsforskning, design experiment, designforskning, Lesson study, Learning study. Ibland talas också om klinisk forskning.

Forskning om undervisning och lärande är en tidskrift för publicering av resultat från sådana praktiknära forskningsansatser. Dessa resultat måste granskas och knytas till annan forskning och på så vis bli en del i ett kollektivt kunskapsbygge. Skolan behöver en motsvarighet till den kliniska forskning som bedrivs i vården och därmed också tidskrifter för publicering av sådan forskning. Forskning om undervisning och lärande kan fylla en viktig funktion genom sitt fokus på undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning.

Med skollagens skrivning om att verksamheten i skolan ska vila på vetenskaplig grund blir det än viktigare att forskning av, med och för lärare kan publiceras och spridas. Syftet är att utvecklaForskning om undervisning och lärande till en tidskrift där resultaten från forskning som talar direkt till lärare och de professionella problem de har att hantera kan publiceras. Till tidskriften har en redaktionskommitté med framstående forskare inom förskolans och skolans olika ämnesområden knutits. Artiklarna granskas enligt ett peer review-förfarande, som försäkrar att de på ett vetenskapligt sätt behandlar de frågor som är centrala för lärarnas yrkesutövande.

Vi vill bidra till forskningsutvecklingen inom utbildningsområdet och överbrygga gapet mellan forskning och praktik. Forskning om undervisning och lärande är därför tillgänglig för alla och helt på svenska. Vår förhoppning är att Forskning om undervisning och lärande ska kunna publicera forskning som kan ge lärare såväl teoretiska som praktiska redskap i sitt arbete.