Volym 11, nummer 1, 2023

Utforskande samtal mellan lärare och forskare om uppkopplade klassrum


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 11, nr 1, s. 81–106
Författare: Marie Nilsberth, Christina Olin-Scheller, Eva Tarander, Annelie K Johansson
Publiceringsdatum: 2023-04-13

Den här artikeln sätter fokus på samtal mellan lärare och forskare om utmaningar kopplade till undervisningens digitalisering på en skola som har satsat på införandet av digital teknologi i alla ämnen. Syftet är att belysa transformationsprocesser i olika skolämnen i digitaliserade och uppkopplade klassrum, genom att analysera hur lärande om dessa frågor tar form i samtalen mellan deltagarna. Åtta fokusgruppsamtal genomfördes under fyra läsår och har analyserats med samtalsanalys för att synliggöra fysiska, semantiska och sociala dimensioner av de läranderum som formas. Resultaten visar att samtalsarrangemanget kan stödja lärandeprocesser både under och mellan samtalen, och kan överbrygga brott i kontinuiteten som kan relateras till organisatoriska förändringar på skolan. Vidare visar analysen att gruppsammansättningen med lärare från olika ämnen inte främst gynnade fördjupning av ämnesdidaktiska aspekter av undervisningens digitalisering utan framför allt gynnade fördjupning när det gäller ämnesövergripande frågor.

av

Marie Nilsberth, Christina Olin-Scheller, Eva Tarander & Annelie K Johansson

Nyckelord: digitalisering, kraftfull professionskunskap, läranderum, samtalsanalys, transformation


Exploratory conversations between teachers and researchers about connected classroom practices

Abstract

This article focuses on the conversations between teachers and researchers about challenges connected to the digitalisation of teaching at a school that invested in introducing digital technology in all subjects. The aim is to shed light on transformation processes in various school subjects in digitalised and connected classrooms by analysing how learning about these issues takes shape in the conversations between the participants. Eight group discussions were conducted over four school years and have been analysed with conversation analysis to make visible the physical, semantic and social dimensions of the learning spaces that are formed. The analysis makes visible how the conversation arrangement supports learning processes both during and between the conversations, and that they can bridge disruptions in continuity that can be related to organizational changes at the school. Furthermore, the analysis shows that the group composition with teachers from different subjects did not favour the deepening of subject didactic aspects of the digitalisation of teaching. Instead more general pedagogical aspects became developed.

Keywords: Digitalisation, Powerful professional knowledge, Communicative spaces, Conversation analysis, Transformations
Corresponding author: Marie Nilsberth / marie.nilsberth@kau.se

Artikeln som PDF