Volym 11, nummer 3, 2023

Vad kan den som kan? – (ämnes)kunnande som centralt forskningsobjekt i ämnesdidaktisk forskning


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 11, nr 3, s. 6–23
Författare: Ingrid Carlgren
Publiceringsdatum: 2023-10-12

Sammanfattning

I artikeln argumenteras för att kunskaper om kunnanden är en viktig aspekt av lärares professionella kunskapsbas och att utvecklingen av sådana kunskaper är en viktig uppgift för den ämnesdidaktiska forskningen. Att förmedla kunskaper handlar om mycket mer än att överföra den kodifierade och formulerade kunskapen. Kunskaper om vad som kännetecknar kunnanden inom olika ämnesområden skulle ge lärare möjligheter att bättre förstå elevernas svårigheter i lärandet och bidra till en mer systematisk undervisningsutveckling. Kunnande beskrivs som kunskapens ”underförstådda baksida”, och det som binder ihop kunskaper med individen och det sammanhang där kunskapen fyller en funktion. För att utveckla ett ämneskunnande måste, utöver fakta och begrepp, också de sätt att erfara och förhålla sig till världen som utvecklats inom ämnestraditionen erövras. I artikeln ges exempel på hur kunnande, som oftast inte kan observeras direkt, kan studeras och beskrivas.

av Ingrid Carlgren

Nyckelord: knowing-known, kunnande, kunskap, vetande


What does the knower know? (Disciplinary) knowing as a central research object in subject didactic research

Abstract

The article argues that knowledge concerning subject specific knowings is a central aspect of teachers’ professional knowledge and that generating such knowledge is an important task for subject didactic research. The teaching of subjects includes more than what is explicitly codified and formulated. Knowledge of what characterizes knowings within different subject areas is important for teachers’ understanding of student learning difficulties and will contribute to a systematic development of teaching these subject areas. Knowing is described as the tacit aspects of knowledge and that which connects ”the known” with the individual knower as well as the context where this known is functional and used. It is not enough to learn facts and concepts in order to develop subject specific knowings but also acquire specific ways of experiencing and relating to the specific subject area. The article also gives examples of research concerning subject specific knowings.

Keywords: Knowledge, Knowing, Known, Subject didactics
Corresponding author: Ingrid Carlgren / ingrid.carlgren@su.se

Artikeln som PDF