Volym 11, nummer 2, 2023

Att närma sig Mellanöstern genom fiktionsläsning – gymnasieelever läser Yasmina Khadras Sirenerna i Bagdad


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 11, nr 2, s. 6–29
Författare: Karl Ågerup
Publiceringsdatum: 2023-06-13

I syfte att öka kunskaperna om hur litterära texter kan användas för att nå läroplansmål relaterade till globalt medborgarskap och interkulturell förståelse gjordes en läsarundersökning kring nittiotvå gymnasieelevers läsning av Yasmina Khadras roman Sirenerna i Bagdad. Tidigare receptionsstudier med vuxna läsare har antytt att romanen förmedlar värdefulla kunskaper om Mellanöstern på ett underhållande sätt. Läsarundersökningen syftade också till metodutveckling. Enkätsvaren visar att eleverna identifierade sig med huvudpersonen och upplevde ökad förståelse för situationen i Irak och för terrorismens drivkrafter. Oönskade effekter som våldsbenägenhet var inte signifikanta. Hypotesen att fiktiva berättelser av det studerade slaget är lämpliga att använda på svenska gymnasieskolor bekräftades tentativt, men mer praktiknära forskning behövs för att dra generella slutsatser. Den genomförda undersökningen har bidragit till att utveckla metoder för ett sådant arbete.

av Karl Ågerup

Nyckelord: didaktik, global rättvisa, gymnasiet, interkulturell förståelse, litteraturundervisning, mellanöstern, Svenska


Using fiction to approach the Middle East – high school students read Yasmina Khadra’s novel The Sirens of Baghdad

Abstract

With the aim of examining how literary texts can be used to reach curricular goals relating to global citizenship education and intercultural understanding, a reader study was conducted with ninety-two high school students around Yasmina Khadra’s The Sirens of Baghdad, a novel about an aspiring terrorist in Iraq. A twenty-seven-item survey was conducted, covering nine aspects of learning and engagement. The results suggest that the novel produced high levels of transportation, contextualized understanding, and identification with the protagonist’s emotions. No significant undesired effects, such as an appetite for violence, were observed. The underlying hypothesis that the studied type of fictional narratives are suitable for upper secondary education was tentatively confirmed, but more research is needed to generalize the findings. The present study has contributed to developing methods for such continued research.

Keywords: Teaching and learning, High school, Curriculum, L1, Global citizenship, Iraq, Fiction
Corresponding author: Karl Ågerup / Karl.agerup@oru.se

Artikeln som PDF