Volym 8, nummer 1, 2020

Att lägga en TIG-svets – en learning study baserad på CAVTA


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 8, nr 1, ss. 29-54
Författare: Nina Kilbrink, Stig-Börje Asplund
Publiceringsdatum: 2020-06-17

Sammanfattning

Denna artikel beskriver en learning study om hur svetsundervisning kan utvecklas med hjälp av samtalsanalys och variationsteori. Kombinationen av teorierna har vi valt att kalla CAVTA (Conversation Analysis and Variation Theory Approach) och i artikeln visar vi exempel på hur CAVTA används som en undervisningsteori för att synliggöra undervisningsinnehållet i interaktionen mellan lärare och elever med fokus på lärandeobjektet att lägga en TIG-svets. Studien har genomförts i tre iterativa cykler i ett samarbete mellan två forskare och en svetslärare på industritekniska programmet. Resultaten visar på hur man systematiskt kan arbeta med att utveckla svetsundervisning på vetenskaplig grund och hur detta kan bidra till att synliggöra innehållet för elever och att etablera en gemensam förståelse för det som undervisas om.

av Nina Kilbrink & Stig-Börje Asplund

Nyckelord: CAVTA, gymnasial yrkesutbildning, learning study, praktiknära forskning, praktiskt kunnande, samtalsanalys, svetsundervisning, variationsteori


To make a TIG-weld – a learning study based on a combination of conversation analysis and variation theory

Abstract

This article describes a learning study on how to develop welding teaching with the help of conversation analysis and variation theory. We have choosen to call this combination of theories CAVTA (Conversation Analysis and Variation Theory Approach) and in this article, we show examples of how the theories are used, combined together, as a teaching theory. This combination contributes to make the teaching content visible in the interaction between teacher and students in the teaching situation, in relation to making a TIG-weld as the object of learning. The study was conducted in three iterative cycles in a collaboration between two researchers and a welding teacher. The results show how teaching in welding can be developed on a scientific basis and how the object of learning can be made visible in the interaction.

Keywords: CAVTA, Conversation analysis, Variation theory, Learning study, Practice-based educational research, Welding teaching
Corresponding author: Nina Kilbrink / nina.kilbrink@kau.se

Artikeln som PDF