Tidigare nummer


ForskUL 2013 och framåt

Forskning om undervisning och lärande, ForskUL, har från och med 2013 omformats till en vetenskaplig tidskrift och ges ut i elektronisk form.

Tidigare tryckta förlagor

Tidskriften Forskul

Den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande har föregåtts av tryckta häften med samma namn. Nummer 1 till 9 kan laddas ner som pdf och finns sammanställda separat här.

Volym 5, nummer 1, 2017

Detta nummer av ForskUL innehåller fem artiklar som belyser olika aspekter på undervisning och elevers lärande. Artiklarna behandlar användning av naturvetenskapliga begrepp och förmågan att resonera om naturvetenskapliga fenomen, undervisning med multimodala resurser och vad kunnande är i tillverkning av fysiska föremål samt, inte minst, vad själva begreppet undervisning innebär för personal i förskolan.

Volym 4, nummer 2, 2016

I det här numret publicerar ForskUL fyra empiriskt grundade artiklar om undervisning och lärande i svenska. De utgör exempel på den stora variation som kännetecknar den ämnesdidaktiska forskningen, där forskarna har studerat lässtrategier, didaktiska frågor, berättelsestruktur respektive kroppsliga uttryck i läsundervisningen. De fyra artiklarna behandlar frågor som är centrala för svenskämnets utveckling.

Volym 4, nummer 1, 2016

ForskUL presenterar i detta nummer fyra artiklar. Två artiklar handlar om matematikundervisning. Den ena gäller undervisning om rationella tal i åk 4 – den andra om hur högpresterande elever kan stimuleras och utvecklas längre i sitt matematiska kunnande. En tredje artikel behandlar religionsundervisningen på mellanstadiet med fokus på utveckling av elevernas förmåga att relatera religiösa rituella handlingar till centrala tankegångar. Den fjärde artikeln analyserar danspedagogers ämnesspecifika språk, som delvis bygger på en muntlig tradition och sker både verbalt och kroppsligt.

Volym 3, Nummer 15, juni 2015

I detta nummer av ForskUL presenterar vi tre studier som bidrar till kunskaper om vad det innebär att kunna det som undervisningen syftar till att eleverna ska lära sig. Två av artiklarna tar upp praktiskt kunnande medan den tredje behandlar ett mer utforskat didaktiskt område; begreppsuppfattning inom naturvetenskap. Med olika metodik analyserar forskarna undervisningssituationer och genererar kunskaper, om olika specifika aspekter av kunnande, som kan vara direkt användbara för att skapa bättre förutsättningar för elevers lärande.

Volym 3, Nummer 14, februari 2015

I detta nummer av ForskUL märks omstruktureringen av lärarnas arbete. Två artiklar berör olika aspekter av bedömningsproblematik. En studie behandlar lärarstudenters kunskaper och resonemang om ett av läroplanens syften som ska genomsyra verksamheten – miljö och hälsa. För att lärarprofessionen ska kunna utveckla en gemensam kunskapsbas krävs inte bara systematiserade studier som dessa. Den fjärde artikeln i detta nummer är ett exempel på behovet av utveckling av metod och begrepp för att kunna bygga ett eget forskningsfält. Artikeln visar på nödvändigheten att både bygga kunskap som skapar förståelse samt ett artikulerat språk för att utveckla undervisningen.

Nummer 13, september 2014

Detta är fjärde numret av Forskning om undervisning och lärande som vetenskaplig tidskrift. I tre av studierna i detta nummer har artikelförfattarna använt olika lärardrivna forskningsmodeller för att systematiskt utforska den egna verksamheten, för att producera ny kunskap. I en artikel har designen av en fysiklaboration förändrats i syfte att skapa ökade förutsättningar för delaktighet och inkludering. Genom klassrumsobservationer har en studie analyserat hur lärare använder elevsvar i sin matematikundervisning. Learning study, som modell, har använts i en artikel för att undersöka hur elever i år två använder och uppfattar tallinjen. Den fjärde studien i detta nummer synliggör verksamma förskollärares erfarenheter av överlämning från förskola till förskoleklass.

Nummer 12, maj 2014

Artiklarna i det här numret fokuserar på elevers lärande och deras utveckling av sina förmågor. Slöjdämnets roll behandlas i en artikel där författarna studerat kommunikationen i slöjdsalen. Studien stärker slöjdens betydelse som skolämne. Vilka kritiska aspekter som framstår som avgörande för elevers lärande för att urskilja och beskriva mönster i talföljder i matematik har utforskats i en Learning study. Teknologi designad för undervisning har en utbredd användning i skolan och förskolan idag. Hur barn använder och förstår teknologi på annat sätt än den designats för redovisas i en artikel. I den sista artikeln undersöks vilka önskade elevförmågor lärare i grundskolans senare år strävar efter i undervisningen om hållbar utveckling.

Nummer 11, december 2013

Artiklarna i detta nummer visar olika aspekter av lärarens professionella yrkesutövning. Användning av datorer i språkundervisningen behandlas i en artikel och visar hur det utvecklar elevers vilja att kommunicera. En artikel presenterar ett projekt som syftar till att öka medvetenheten om homo- och bisexuella lärares vardag i svensk skola och förskola genom att belysa några av dessa lärares erfarenheter. Att tolka och analysera kursplaner är också en stor del av yrkesutövningen. Här presenteras en artikel som visar på skillnader i ämnesplanerna för svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet.

Nummer 10, maj 2013

Artiklarna i detta nummer behandlar vad som är avgörande för elevernas möjligheter att lära sig i en undervisningssituation. Samtliga projekt försöker komma åt vad som kan vara kritiskt för elevers lärande för att kunna förbättra undervisningen så att eleverna verkligen lär sig det som är tänkt att de ska lära sig. Det är elevernas lärande, och inte lektionen som är i fokus i dessa artiklar. Samtliga artiklar bygger på Learning Study som bl a kännetecknas av att elevernas lärande är i fokus. Här lämnas viktiga ämnesdidaktiska bidrag.