Volym 9, nummer 3, 2021

Svenskundervisning i språkligt heterogena klasser – lärares uppfattningar om språk och social hållbarhet


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 9, nr 3, s. 69-88
Författare: Katerina Kuksa, Anna Lyngfelt, Birgitta Ljung Egeland
Publiceringsdatum: 2021-12-16

Tidigare forskning visar att lärares uppfattningar om vad, hur och varför något ska läras har betydelse för utformningen av undervisningen och för elevernas lärande. Syftet med artikeln är därför att bidra med kunskap om hur mellanstadielärare ser på sin undervisning i svenska i språkligt heterogena klasser, och hur de motiverar sina val utifrån uppfattningar om inkludering och social hållbarhet. Genom associationsintervjuer har sju lärare erbjudits möjlighet att resonera om sin undervisning utifrån ett antal ord, som kan sättas i förbindelse med varandra. Orden är: andraspråkselev, samarbete, språkundervisning, språkutveckling, ansvar, inkludering och social hållbarhet. Resultaten visar att svensklärarna upplever stora svårigheter att stötta sina elevers språkutveckling på ett professionellt sätt. Att anpassa undervisningen och samtidigt inkludera alla i klassrumsarbetet, innebär en utmaning för lärarna och ställer frågan på sin spets om hur arbete med social hållbarhet kan främjas.

av

Katerina Kuksa, Anna Lyngfelt & Birgitta Ljung Egeland

Nyckelord: andraspråk, läraruppfattningar, nyanlända, social hållbarhet, språkutveckling, Svenska, svenska som andraspråk


Teaching Swedish in linguistically heterogeneous classes: teachers' beliefs about language and social sustainability

Abstract

Previous research has shown that teachers' beliefs about what should be learned, how something should be learned, and why, is important for the design of teachers' teaching and students' learning. The purpose of this article is therefore to contribute with knowledge about how teachers in years 4-6 view their teaching of the subject Swedish in linguistically heterogeneous classes, and how they justify their choices based on beliefs about inclusion and social sustainability. With the help of association interviews, seven teachers have been offered opportunities to reason about their teaching based on a number of words, which can be connected to each other and evoke associations with relevance to the teachers' teaching. The words used are the following: second language student, cooperation, language teaching, language development, responsibility, inclusion and social sustainability. The results show that teachers in Swedish experience difficulties in supporting their students in a professional way, i.e. that individual students and student groups are supported based on the language needs they have to be able to follow the classroom teaching. At the same time, adapting the teaching for certain students and groups, and including everyone in the classroom work, means a challenge for the teachers and raises the question of how work with social sustainability can be promoted.

Keywords: Second language, Language development, Teachers´ beliefs, Swedish, Swedish as a second language, Social sustainability, Newly arrived
Corresponding author: Katerina Kuksa / katerina.kuksa@gu.se

Artikeln som PDF