Volym 11, nummer 2, 2023


I detta nummer presenter ForskUL fem artiklar som berör undervisning på högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen. Den första artikel handlar om hur fiktionsläsning kan skapa interkulturell förståelse. Två av artiklarna behandlar olika aspekter av svenskundervisning; kritisk litteracitet inom sfi och grammatikundervisning på gymnasiet, medan den fjärde utforskar vilket skrivstöd för vetenskapligt skrivande som gymnasieelever får under sin gymnasieutbildning. Den femte artikeln lyfter hur lärare i Idrott och hälsa kan bedriva en inkluderande undervisning. Samtliga artiklar har det gemensamt att de, på olika sätt, adresserar utmaningar och möjligheter inom frågor som berör inkludering och likvärdiga förutsättningar, i både ett snävare elevperspektiv och i ett bredare demokratiperspektiv.