Volym 9, nummer 1, 2021

Rikta blicken mot texten


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol. 9, nr 1, s. 31-49
Författare: Cecilia Rosenbaum, Ulla Runesson Kempe, Anette Svensson
Publiceringsdatum: 2021-05-18

Inom svensk forskning om läsundervisning har det framhållits att elever redan på mellanstadiet (åk 4-6) behöver utveckla litterär kompetens och få vägledning i hur de kan angripa och bearbeta en text för att utveckla fördjupad läsförståelse. Syftet med föreliggande artikel är att ge ett kunskapsbidrag beträffande hur undervisning som syftar till att utveckla förmågan att dra slutsatser om en skönlitterär huvudpersons karaktärsdrag kan utformas. En specifik litteraturdidaktisk aktivitet som utvecklats inom ramen för en Learning study i årskurs 4 och 5 studerades närmare. Syftet med undervisningen var att eleverna skulle utveckla sin förmåga att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag utifrån en läst text. 15 timmars videoinspelade lektioner, där samma berättelse användes i samtliga cykler, analyserades med utgångspunkt i variationsteori. Analysen visar att de olika cyklerna erbjöd olika lärandemöjligheter beroende på hur läraren gav instruktioner till lärandeaktiviteten, hur uppgiften formulerades och utformades, om texten och huvudpersonens karaktärsdrag kom i fokus och relaterades till varandra samt vilka aspekter som öppnades upp som dimensioner av variation.

av Cecilia Rosenbaum, Ulla Runesson Kempe & Anette Svensson

Nyckelord: inferenser, karaktärsdrag, läsförståelse, learning study, litterär kompetens, litteraturdidaktik, mellanstadieundervisning, variationsteori


Focus on the Text

Abstract

In Swedish research on reading instruction, it has been emphasized that students already in middle school (grades 4-6) need to develop literary competence and receive guidance on how they can process a text in order to develop in-depth reading comprehension. The aim of the article is to contribute with knowledge regarding how teaching that aims to develop the ability to draw conclusions about a fictional protagonist’s character traits can be designed. A specific activity focusing literature education that was developed within the framework of a Learning study in grades 4 and 5 was studied in more detail. The purpose of the teaching unit was that the students would develop their abilities to draw conclusions about a protagonist’s character traits in a fictional text. 15 hours of video-recorded lessons, where the same story was used in all cycles, were analyzed using variation theory. The analysis shows that the different cycles offered different learning opportunities depending on how the teacher gave instructions to the learning activity, how the task was formulated and designed, if the text and the protagonist’s character traits came into focus and related to each other, and which aspects were opened up as dimensions of variation.

Keywords: Variation theory, Learning study, Middle school education, Literature education, Reading comprehension, Literary competence, Inferences, Character traits
Corresponding author: Cecilia Rosenbaum / rosenbaum.cecilia@gmail.com

Artikeln som PDF