Volym 10, nummer 2, 2022

Analytisk och strukturerad eller kreativ och nyskapande? – en komparativ undersökning av två läroböcker


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 10, nr 2, s. 5-25
Författare: Nicklas Andersson, Denise Eriksson, Maritha Johansson
Publiceringsdatum: 2022-10-26

Genom en komparativ analys av två läroböcker i svenska för högskoleförberedande respektive yrkesförberedande program undersöks likheter och skillnader avseende litteratursyn och förväntningar på böckernas mottagare. I artikeln diskuteras på vilket sätt den litteratursyn som präglar respektive bok kan relateras till textval och uppgifter, på vilket sätt detta skiljer sig mellan de två böckerna och vad det får för konsekvenser för litteraturundervisningen. I analysen används begreppen modelläsare och litterär kompentens. Undersökningen visar att även om den grundläggande litteratursynen i de två böckerna delvis är densamma skiljer sig modelläsaren åt så till vida att i läroboken för högskoleförberedande program förväntas denna vara analytisk och strukturerad, medan modelläsaren i boken för yrkesförberedande program är kreativ och nyskapande. Det finns skilda förväntningar på vilken litterär kompetens modelläsaren besitter, men också på vilken kompetens som ska utvecklas, vilket riskerar att missgynna elever ur båda kategorier.

av

Nicklas Andersson, Denise Eriksson & Maritha Johansson

Nyckelord: läroböcker, litterär kompetens, litteratursyn, modelläsare


Analytical and structured or creative and innovative? A comparison of two textbooks focusing model readers and literary competence

Abstract

This study investigates two textbooks, one for general and one for vocational programmes, for the subject Swedish in upper secondary school, and analyses differences and similarities regarding what is expected from their readers. Through a comparison of corpuses and tasks, the study investigates model readers and literary competence. Even though the purpose of reading literary texts is described in similar ways in both books, the model reader of the textbook for general education is expected to be analytical and structured, while the model reader of the book for vocational education is creative and innovative. There is a difference in the literary competence expected of the model reader, but also in which competence the students are ment to develop. There is a risk that students of both groups miss out on important parts of literature education.

Keywords: Textbooks, Model readers, Literary competence, Literature education
Corresponding author: Maritha Johansson / maritha.johansson@liu.se

Artikeln som PDF