Volym 10, nummer 2, 2022


Höstens nummer av ForskUL innehåller fyra artiklar som adresserar frågor som på olika sätt handlar om utmaningar som lärare verksamma i de olika skolformerna har att brottas med i sin strävan att skapa kvalitativt bättre lärandemiljöer. Artiklarna sträcker sig över skolformerna förskola, högstadiet, gymnasiet och grundläggande vuxenutbildning. En komparativ analys av läroböcker, ämneslitteracitet och språkutveckling i flerspråkiga klassrum, vuxna andraspråkselevers skriftspråkliga utveckling och slutligen förskolebarns förmåga att diskutera frågor om hållbar utveckling utgör artiklarnas forskningsområden.