Volym 9, nummer 1, 2021

Förmågan att kunna samspela – en studie gällande teaterkunnande på gymnasiet


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol. 9, nr 1, s. 50-69
Författare: Pernilla Ahlstrand
Publiceringsdatum: 2021-05-18

Avsikten med artikeln är att identifiera och artikulera aspekter av kunnande i en teaterövning med inriktning på förmågan att kunna samspela. Filmat material av en specifik övning har analyserats fenomenografiskt. Kunnande som tar sig gestaltande, kroppsligt uttryck är i fokus för analysen. Resultatet visar hur aspekter av att kunna samspela kan verbaliseras i ett antal beskrivningskategorier som tillsammans redovisas i ett fenomenografiskt utfallsrum. De aspekter av kunnande som framträder i resultatet är centrala för planeringen av undervisning, återkoppling och bedömning. Resultatet av studien är ett bidrag till ett eftersatt fält: forskning om teater som skolämne i Sverige.

av Pernilla Ahlstrand

Nyckelord: : teater som skolämne, fenomenografi, kroppsligt kunnande


The meaning of knowing how to interact - a study of theater knowing at the upper secondary school

Abstract

The purpose of the article is to identify and articulate aspects of ways of knowing in a theatre exercise with focus on developing interplay. Filmed material of a specific exercise has been analysed using phenomenography. Ways of knowing that take shape as physical expression is the focus of the analysis. The result shows how ways of knowing can be verbalized in a number of categories of description which form an outcome space. The different ways of knowing are central to the planning of teaching, feedback and assessment. The result of the study is a contribution to a subordinated field; research in theatre as a school subject in Sweden.

Keywords: Theatre as school subject, Ways of knowing, Phenomenography
Corresponding author: Pernilla Ahlstrand / pernilla.ahlstrand@hsm.gu.se

Artikeln som PDF