Volym 8, nummer 1, 2020

Utveckling av räknefärdigheter hos fem- till sjuåringar – Matteuseffekt eller utfall av undervisning


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 8, nr 1, ss. 9-28
Författare: Camilla Björklund, Ulla Runesson Kempe
Publiceringsdatum: 2020-06-17

Sammanfattning

Under ett läsår genomfördes ett interventionsprogram med femåringar, i fem svenska förskolor, för att stötta barns utveckling av taluppfattning och räknefärdigheter. Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning de uppnådda målen i interventionen var ett utfall av undervisningen eller om de är relaterade till de uppfattningar av tal som barnen hade med sig in i interventionen. Fjorton av barnen som deltog visade i uppgiftsbaserade intervjuer att de ett år efter interventionen uppfattade tal som kända fakta och svarade korrekt på uppgifter inom talområdet 1-10. En noggrannare analys av deras sätt att uppfatta tal visar dock att det finns olikheter beträffande vilka aspekter av tal som barnen har urskilt, respektive ännu inte urskilt. Detta visade sig ha inverkan på deras förmåga att lösa nya uppgifter som går utöver talområdet 1-10. Analysen visar även att förkunskaper kan ha inverkan på hur väl barnen kunde tillgodogöra sig vad undervisningen erbjuder.

av Camilla Björklund & Ulla Runesson Kempe

Nyckelord: additiva relationer, F-3, förskola, lärande, matematik, undervisning, uppfattningar, variationsteori


Developing arithmetic skills among five- to seven-year-olds – Matthew-effect or outcomes of teaching

Abstract

During one school year, an intervention program for five-year-olds was conducted in five Swedish preschools, aiming to support children's number knowledge and arithmetic skills. The aim of this study was to investigate to what extent the achieved goals in the intervention was a result of the teaching or related to the children's pre-existing ways of understanding numbers. Fourteen of the participating children answered in task-based interviews, one year after the intervention, as if they had known number facts to apply in solving the tasks within the number range 1-10. A detailed analysis of their ways of experiencing numbers showed, on the other hand, differences in what aspects the children had discerned, particularly when bridging through 10. This had an impact on their ability to solve the problems in the larger number range. The results also show that children's pre-existing knowledge of numbers can have an affect on how well they could learn from the intervention.

Keywords: Additive relations, Learning, Teaching, Ways of experiencing, Variation theory of learning
Corresponding author: Camilla Björklund / camilla.bjorklund@ped.gu.se

Artikeln som PDF