Volym 9, nummer 1, 2021

”Den här föräldern smörjer tant Mittiprick litegrann” – integrerat läsande och skrivande under ett litteraturarbete i årskurs 3


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol. 9, nr 1, s. 5-30
Författare: Robert Walldén
Publiceringsdatum: 2021-05-18

I denna studie undersöker jag litteracitetspraktiker i en årskurs 3 när en skolbibliotekarie leder högläsning av barnboken, Tant Mittiprick, och följer upp läsningen med en skrivuppgift. Empiriska data har insamlats genom observationer och transkriberade ljudinspelningar. I analysen integreras ramverk för litteracitetspraktiker och språkliga metafunktioner samtidigt som det kusliga (umheimlich) synliggörs som ett barnboksspecifikt inslag. Resultatet visar att ett förståelsearbete under högläsningssamtalen förs vidare i det skrivpedagogiska upplägget, där eleverna skriver brev till varandra och träder in i olika roller baserade på boken. Under genomgångar och återkopplande samtal görs eleverna uppmärksamma på hur de behöver utveckla ett relevant innehåll, använda en passande röst och följa ett ändamålsenligt informationsflöde. Möjligheten att förankra både läsandet och skrivandet i en kritisk och kreativ förståelse för barnbokens framställning och typiska drag diskuteras.

av Robert Walldén

Nyckelord: barnlitteratur, högläsning, klassrumsinteraktion, litteracitetspraktiker, skrivdidaktik, systemisk-funktionell lingvistik, textsamtal


”This parent is buttering up Mrs. Piggle-Wiggle a bit”: Integrated reading and writing in classroom work with literature in Grade 3

Abstract

In this study, I explore literacy practices in a Grade 3 when a school librarian leads the reading aloud of a children’s book, Mrs. Piggle-Wiggle, and then follows up the reading with a writing assignment. Empirical data has been collected through observations and transcribed voice recordings. In the analysis, a framework of literacy practices is integrated with meta-functions of language. Also, the uncanny (unheimlich) is highlighted as a specific feature of the children’s book. The result shows that comprehension-oriented interaction during the read aloud is followed-up in the writing activities, in which the students write letters to each other and enter different roles based on the book. In the interaction, the students are supported to develop relevant content, use a suitable voice, and follow an appropriate text structure. The possibility of grounding both the reading and the writing in a critical and creative understanding of the book and its typical features is discussed.

Keywords: Children’s literature, Classroom interaction, Literacy practices, Read aloud, Systemic-functional
Corresponding author: Robert Walldén / robert.wallden@mau.se

Artikeln som PDF