Volym 9, nummer 2, 2021

Dokumentation i förskolan – en innehållsanalys av förskolans styrdokument i Finland och Sverige


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol. 9, nr 2, s. 50-74
Författare: Johanna Still, Mikaela Svanbäck-Laaksonen , Kerstin Bäckman, Anna Eriksson
Publiceringsdatum: 2021-11-26

Syftet med artikeln är att bredda och fördjupa förståelsen för hur dokumentation gestaltas i de finländska och svenska styrdokumenten i relation till förskolläraruppdraget. En kvalitativ summerande innehållsanalys har använts i syfte att förstå den kontextuella användningen av dokumentation i förskolans styrdokument. I resultatet presenteras de nyckelord och teman som framkommit i analysarbetet av styrdokumentens skrivningar om dokumentation. Temapresentationerna visar hur dokumentation kan förstås i relation till läraruppdraget. En slutsats som dras av denna studie är att dokumentationsarbetet påverkas av förståelsen av förskollärares uppdrag och professionskunskaper. Detta innefattar medvetenhet om formuleringar i styrdokumenten och de båda perspektiven av professionalism ”utifrån och in” samt ”inifrån och ut”, i relation till dokumentation och läraruppdraget.

av Johanna Still, Mikaela Svanbäck-Laaksonen, Kerstin Bäckman & Anna Eriksson

Nyckelord: dokumentation, förskola, läraruppdrag, pedagogisk dokumentation, professions- kunskaper, styrdokument, systematiskt kvalitetsarbete


Documentation in Preschool - the Teaching Assignment and Teaching Profession in Finland and Sweden

Abstract

This article aims to broaden and deepen the understanding of how Finnish and Swedish governing documents for preschool highlight documentation in relation to the teaching assignment. A qualitative summative content analysis was used in order to understand the contextual use of documentation. The results show keywords and themes on documentation in the analyzed documents and the presentation of themes show how documentation can be understood in relation to the teaching assignment. One conclusion drawn from the present study is that the understanding of the teaching assignment and the teachers’ professional knowledge affect the documentation work. This includes awareness of formulations in governing documents and the ability to relate to the two perspectives of professionalism "outside in” and "inside out” in relation to the documentation and teaching assignment.

Keywords: Preschool, Documentation, Teacher assignments, Pedagogical documentation, Professional knowledge, Systematic Quality Work, Governing documents
Corresponding author: Johanna Still / johanna.still@abo.fi

Artikeln som PDF