Volym 11, nummer 2, 2023

Design för kontextualiserad grammatikundervisning


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 11, nr 2, s. 53–77
Författare: Agnes Strandberg , Stefan Lundström
Publiceringsdatum: 2023-06-13

Den här artikeln utgår från en designbaserad forskningsansats där forskare och lärare i samverkan har skapat och genomfört kontextualiserad grammatikundervisning. I artikeln analyseras vilka förutsättningar som designelementen induktiva arbetssätt, diskussion, visualisering och integrering skapar för att arbeta med gymnasieelevers metalingvistiska förståelse. Materialet består av fokusgruppsamtal med lärarna, elevenkäter och observationsanteckningar av forskaren. Den kvalitativa innehållsanalysen visar att den öppna ingång som de induktiva gruppövningarna innebar, skapade goda förutsättningar för att tala om språkets form och funktion, men också att den utmanade lärarens roll som kunskapsförmedlare. Användningen av färgkoder i undervisningen visade sig även fungera som ett gemensamt språk när elever är i färd med att utveckla metalingvistisk förståelse. Grammatikens integrering till andra innehållsmoment i svenskundervisningen skapade slutligen ett helhetsperspektiv på språket och därmed svenskämnet.

av Agnes Strandberg & Stefan Lundström

Nyckelord: kontextualiserad grammatikundervisning, metalingvistisk förståelse, svenskämnet, undervisningsdesign


Design for contextualized grammar teaching

Abstract

This article draws on an educational design research project in which researchers and teachers have designed and implemented contextualized grammar teaching. The opportunities for working with upper secondary students’ metalinguistic understanding provided by the design elements inductive tasks, discussion, visualization, and integration are analyzed. The data comprises focus group discussions with the participating teachers, student questionnaires and observation notes by the researcher. A qualitative content analysis shows that inductive tasks can be beneficial for discussing form and function but at the same time, the approach challenges the role of the teachers as transmitters of knowledge. Visualizing structures using colors function as a metalanguage when students developed metalinguistic understanding. Finally, the result shows that integrating grammar into other content areas within the L1 subject can create a holistic perspective on language and the L1 subject.

Keywords: Contextualized grammar teaching, Metalinguistic understanding, Educational design research, L1
Corresponding author: Agnes Strandberg / agnes.strandberg@ltu.se

Artikeln som PDF