Volym 11, nummer 3, 2023

Kunskapsprodukter för lärarprofessionen – Skolforskningsinstitutets projekt 2016 och 2017


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 11, nr 3, s. 58–84
Författare: Viveca Lindberg, Ulla Runesson Kempe, Inger Eriksson
Publiceringsdatum: 2023-10-12

Sammanfattning

Syftet med denna artikel är att beskriva och diskutera vilka, för lärare, användbara och relevanta kunskapsprodukter som har genererats i 11 forskningsprojekt, finansierade av Skolforskningsinstitutet och beviljade år 2016 och 2017. Forskningsfrågorna är: Vad i resultaten kan ses som kunskapsprodukter och vilken karaktär har dessa? På vilka sätt har lärare medverkat i processen att ta fram dessa kunskapsprodukter? Sammantaget har 55 öppet tillgängliga granskade publikationer analyserats. Sex kvalitativt skilda kategorier av kunskapsprodukter har identifierats: 1) Kunnanden och förmågor, 2) Undervisnings- och lektionsdesign, 3) Didaktiska exempel, 4) Redskap, 5) Processer och metaperspektiv och 6) Generella eller kontextuella förutsättningar. Graden av medverkan från lärares sida har varierat avsevärt; från en aktiv medverkan, där lärare och forskare samarbetar på likvärdiga villkor, till en låg grad, där lärare primärt fungerar som bollplank eller forskningsobjekt.

Av Viveca Lindberg, Ulla Runesson Kempe & Inger Eriksson

Nyckelord: Kunskapsprodukter, lärarprofession, praktiknära forskning, Skolforskningsinstitutet, undervisningens utveckling


Knowledge products for the teaching profession – Projects 2016 and 2017 funded by the Swedish Institute for Educational Research

Abstract

This article examines the knowledge products of relevance to the teaching profession from eleven research projects funded by the Swedish Institute for Educational Research. A total of 55 openly accessible reviewed publications have been analysed. The aim is to describe and discuss which, for teachers, useful and relevant knowledge products that the research projects (granted 2016 and 2017) have yielded. The research questions are: What in the results can be interpreted as knowledge products and what is the characteristic of these? In what ways have teachers participated in the process of producing these knowledge products? Six qualitatively different categories of knowledge products have been identified as descriptions of: 1) Knowings and capabilities, 2) Teaching/lesson design, 3) Didactical examples, 4) Tools, 5) Processes and meta-perspectives, and 6) General or contextual preconditions. The degree of involvement of teachers has varied considerably, ranging from a high degree of active involvement, where teachers and researchers collaborate on equal terms, to a low degree of involvement where teachers primarily act as informants.

Keywords: Knowledge products, Swedish Institute for Educational Research, practice-based research, teacher profession, teaching development
Corresponding author: Viveca Lindberg / viveca.lindberg@su.se

Artikeln som PDF