Volym 10, nummer 1, 2022

Etikk og utforsking i litterære samtaler på mellomtrinnet – om å stille spørsmål til en fortelling om moralske dilemma


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 10, nr 1, s. 100-118
Författare: Åsmund Hennig
Publiceringsdatum: 2022-06-15

Artikkelen presenterer analyser av to litterære samtaler av romanen Lydighetsprøven: En tenkt fortelling om et barn (2017) av Bjørn Ingvaldsen. Samtalene blir gjennomført på mellomtrinnet, i små, elevstyrte grupper. Målet er å få et bilde av elevenes litterære faglighet, slik den kommer i uttrykk i samtaler om en roman med etiske problemstillinger og moralske dilemma, og der instruksjonen legger vekt på spørsmålsstilling. Transaksjonsteori og dialogisk orientert samtaleteori danner grunnlaget for analysekategoriene som er blitt utviklet. Analysene leder til funn som inviterer til en utforsking av spillet mellom elevers ulike litterære faglighet, blant annet slik denne blir påvirket av både varierende ferdigheter i litterære samtaler som metode og ulik litterær leseferdighet.

av

Åsmund Hennig

Nyckelord: etik, etikk, frågeställning, litterär kompetens, litterära samtal, litterær faglighet, litterære samtaler, mellanstadiet, mellomtrinn, spørsmålsstilling


Ethics and exploration in literary conversations at the intermediate level. Asking questions when reading a story about moral dilemmas

Abstract

This article discusses two literary conversations about the novel The Obedience Test. An Imaginative story about a child [Lydighetsprøven: En tenkt fortelling om et barn] (Ingvaldsen, 2017). The literary conversations are conducted at the intermediate level (grade 6), in small, student-led groups. The goal of the article is to gain a better understanding of students’ literary proficiency, as it is expressed in conversations about a novel with ethical issues and moral dilemmas, and where the teacher's instruction emphasizes questioning. Transaction theory and dialogically oriented conversational theory form the basis for the analytical categories. The discussion leads to findings that invite further exploration of the interplay between students' various literary proficiencies, including how these are influenced by both varying methodological skills and of variations in literary reading skills.

Keywords: Ethics, Literary conversations, Questioning, Literary competence, Intermediate level
Corresponding author: Åsmund Hennig / asmund.hennig@uis.no

Artikeln som PDF