Volym 8, nummer 1, 2020

Kollaborativt berättande med interaktiv skrivtavla i förskoleklassen – en multimodal historia


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 8, nr 1, ss. 55-80
Författare: Ewa Skantz Åberg, Annika Lantz-Andersson
Publiceringsdatum: 2020-06-17

Sammanfattning

Studiens syfte är att med empiriska exempel från en förskoleklasspraktik bidra till ökad kunskap om vilka språkliga processer som sker i en läs- och skrivundervisning i form av kollaborativa berättaraktiviteter med en interaktiv skrivtavla. Artikeln beskriver även hur de kulturella verktygen samverkar när deltagarna genom kontinuerliga förhandlingar strävar efter att nå intersubjektivitet i aktiviteterna. Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv analyserades video-dokumenterade aktiviteter med interaktionsanalys. I resultatet framträder att: i) elevernas narrativa tänkande externaliseras i interaktionen genom multipla uttryckssätt, såsom tal-, kropps-, skrift- och bildspråk, ii) den interaktiva skrivtavlans medierande resurser både möjliggör och begränsar elevernas multimodala berättande och iii) i strävan efter gemensam förståelse förhandlar deltagarna om ords betydelse, bilder och symboliska gester. En slutsats som dras är att teknologi-medierade aktiviteter erbjuder möjligheter till utforskande av språkets semiotiska potential och användning av tidigare erfarenheter.

av Ewa Skantz Åberg & Annika Lantz-Andersson

 

Nyckelord: berättande, digital teknik, förskoleklass, intersubjektivitet, språkliga uttryckssätt


Collaborative storymaking with digital technology in a preschool class

Abstract

The aim of the study is to, with empirical examples from a preschool class, contribute to increased knowledge about the linguistic processes that take place in a literacy practice, in the form of collaborative storymaking activities with a interactive whiteboard (IWB). Furthermore, the analytic focus is on how the cultural tools interplay when the participants, through negotiation, strive to establish intersubjectivity. From a socio-cultural perspective, video-documented storymaking activities were analyzed based on Interaction analysis. The result reveals that: i) the students’ narrative thinking is externalized in the interaction through several modes of expression, such as speech, gestures, writing, and imagery, ii) the mediating resources of the digital whiteboard both enable and limit the multimodal narrative and iii) in the pursuit of mutual understanding, the participants negotiate word meaning, images and symbolic gestures. A conclusion drawn is that technology-mediated activities offer opportunities for exploration of the semiotic potential of language and of previous experiences.

Keywords: Storymaking, Digital technology, Linguistic means of expressions, Intersubjectivity, Preschool class
Corresponding author: Ewa Skantz Åberg / ewa.skantz.aberg@gu.se

Artikeln som PDF