Volym 8, nummer 1, 2020

Vad kan elever som kan formulera natur- vetenskapligt undersökningsbara frågor?


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 8, nr 1, ss. 81-104
Författare: Sebastian Björnhammer, Maria Andrée, Johan Nordling, Cecilia Dudas, Per Freerks, Sofija Jahdadic, Johanna Lundström, Malin Lavett Lagerström, Johanna da Luz, Sara Planting-Bergloo, Sara Puck, Josefin Reimark, Per Wennerström, Fredrik Westman, Jonna Wiblom
Publiceringsdatum: 2020-06-17

Sammanfattning

Denna studie fokuserar på innebörder av att kunna formulera undersökningsbara frågor i naturvetenskap. Studien tar utgångspunkt i naturvetenskapligt undersökande som epistemiskt arbete. Den forskningsfråga som undersöks är: Vilka kvalitativa aspekter av kunnande kommer till uttryck i gymnasieelevers arbete med att formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor? Studien har genomförts som en designbaserad studie med sex interventioner på gymnasiet där eleverna i den genomförda undervisningen har fått i uppgift att, i olika sammanhang, formulera undersökningsbara frågor. Data innefattar film- och ljudinspelningar och har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultaten synliggör tre kvalitativa aspekter av att formulera undersökningsbara frågor: Precisering av det epistemiska objektet, Operationalisering av det epistemiska objektet samt Värdering av frågeställningen i relation till det epistemiska objektet.

av Sebastian Björnhammer, Maria Andrée, Johan Nordling, Cecilia Dudas, Per Freerks, Sofija Jahdadic, Johanna Lundström, Malin Lavett Lagerström, Johanna da Luz, Sara Planting-Bergloo, Sara Puck, Josefin Reimark, Per Wennerström, Fredrik Westman & Jonna Wiblom

Nyckelord: epistemiska objekt, epistemiska verktyg, gymnasieskolan, naturvetenskapliga ämnen, naturvetenskapligt undersökningsbara frågor, systematiskt undersökande


Epistemic tools for the formulation of questions for scientific inquiry

Abstract

The development of students' capabilities to engage in scientific inquiry is part of the science curricula across the educational system. The purpose of this study is to explore the capability to formulate questions for scientific inquiry. The research question is: Which qualitative aspects of knowing are enacted in upper-secondary school students' work with formulating questions for scientific inquiry? The study was conducted as a design-based research study with six interventions in upper-secondary school science education. Data include video and audio recordings. The analysis was conducted as a qualitative content analysis. The results show three qualitative aspects of knowing how to formulate research questions: Discerning and nuancing the epistemic object, Operationalizing the epistemic object and Evaluating a question for scientific inquiry in relation to the epistemic object.

Keywords: Scientific inquiry, Science education, Scientifically researchable questions, Upper-secondary school, Epistemic tools, Epistemic objects
Corresponding author: Sebastian Björnhammer / sebastian.bjornhammer@kunskapsskolan.se

Artikeln som PDF