Volym 7, nummer 2, 2019

Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet: textsamtal i årskurs 1 och 6


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 7, nr 2, ss. 95-110
Författare: Robert Walldén
Publiceringsdatum: 2019-06-05

Sammanfattning

I denna studie undersöks textsamtal i årskurs 1 respektive årskurs 6, med syftet att utforska hur klassrumskommunikation kring skriftliga genrer kan främja bruket av lässtrategier. Empirisk data har insamlats genom observationer, ljudinspelningar och insamling av undervisningstexter medan analysen baserar sig på genreteori samt ramverk för läsförståelse och litteracitet. De deltagande lärarna undervisar enligt en genrepedagogisk modell. Resultatet visar hur kunskap om genrestrukturer och logiska samband utgör en referenspunkt i interaktionen kring narrativa och diskuterande texter, samt hur denna referenspunkt kan bidra till tillämpningen av frågeställande, sammanfattande, klargörande, värderande och förutsägande lässtrategier. Genrekunskaper kan därmed vara en utgångspunkt för att objektifiera undervisningstexter och samtidigt utgöra ett led i förståelsearbetet med dem.

av Robert Walldén

Nyckelord: andraspråksundervisning, genrekunskaper, grundskola, lässtrategier, litteracitet, svenska som andraspråk, systemisk-funktionell lingvistik


Genre knowledge as a resource for working with reading comprehension

Abstract

This study focuses on text talk in school year 1 and 6, with the purpose of exploring how classroom communication around written genres can promote the use of reading strategies. The empirical data has been collected through observations, voice recordings and collection of texts used in teaching, whereas the analysis is based on genre theory and frameworks for literacy and reading comprehension. The participating teachers teach according to principles of genre pedagogy. The result shows how knowledge about genre structures and logical connections uphold a point of reference in the interaction based on narrative texts and discussions. Secondly, it shows how this point of reference can contribute to using questioning, summarising, clarifying, evaluating and predictive reading strategies. Thus, genre knowledge can be a basis for objectifying texts used in teaching and at the same time promote negotiation of their meanings.

Keywords: Literacy, Reading strategies, Genre knowledge, Systemic-functional linguistics, Second language teaching, Primary school, Swedish as a second language
Corresponding author: Robert Walldén / robert.wallden@mau.se

Artikeln som PDF