Volym 3, Nummer 15, juni 2015

Vad är det som gör skillnad? – vad undervisningen måste göra synligt och vad eleverna måste lära sig för att förstå begreppet materia


Referens: ForskUL nr 15, 2015, ss. 22-37
Författare: Anna Vikström
Publiceringsdatum: 2015-06-19

Sammanfattning

Materiabegreppet, särskilt dess partikelnatur, är ett nyckelbegrepp i naturvetenskaplig undervisning och av central betydelse för att förstå många naturvetenskapliga fenomen. Inom ramen för tre Learning studies inom tre olika naturvetenskapliga områden utforskades begreppet i syfte att finna ut vad eleverna måste lära sig för att förstå ett fenomen på ett specifikt sätt. Med variationsteori som guidande princip planerades och genomfördes lektioner som videofilmades. Elevernas lärande analyserades med hjälp av för- och eftertest. Detta gjorde det möjligt att studera relationen mellan undervisning och lärande och att finna ut vad som gjorde skillnad. Resultatet visade på ett antal kritiska aspekter för begreppet materia som när de lyftes fram i undervisningen hjälpte eleverna att beskriva och förklara ett naturvetenskapligt fenomen på ett nytt sätt.

av Anna Vikström

Nyckelord: learning study, materiabegreppet, naturvetenskaplig undervisning, variationsteori


What makes the difference? What must be made visible when teaching and what students have to learn in order to understand the concept of matter.

Abstract

The concept of matter, especially it's particulate character, is acknowledged as a key concept in learning science. Within the framework of three learning studies, concerning three different science areas, the concept was explored with the aim of finding out what the students have to learn in order to understand a phenomenon in a specific way. With variation theory as a guiding principle lessons were planned, conducted and video recorded. The students' learning was analyzed by pre- and post-tests. By this it was possible to study the relationship between teaching and learning and to find out what made the difference. The result points out a number of critical aspects which, when focused in the lessons, helped the students to describe and explain a scientific phenomenon in a new way.

Keywords: The concept of matter, science education, learning study, variation theory
Corresponding author: Anna Vikström, Senior Lecturer, Department of Arts, Communication and Education. Luleå University of Technology, Sweden / anna.m.vikstrom@ltu.se

Artikeln som PDF