Volym 7, nummer 2, 2019


Detta nummer av ForskUL innehåller sex artiklar som på olika sätt, för olika ämnesområden och olika åldersgrupper, utforskar undervisningens utformning i relation till kunskapskraven i kursplanerna. Artiklarna behandlar allt ifrån elevernas förmåga till kritisk granskning, diskursivt skrivande, finansiell bildning, matematiskt tänkande, användande av litteraturvetenskapliga begrepp och om objektifiering av undervisningstexter.