Volym 7, nummer 2, 2019

“Det skulle kunna vara fakta, men det vet vi inte” – en studie om kritiskt förhållningssätt i gymnasieskolan


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 7, nr 2, ss. 6-25
Författare: Anja Thorsten, Martin Wickman, Therese Tunek, Mikael Scheibel-Sahlin
Publiceringsdatum: 2019-06-04

Sammanfattning

Artikeln fokuserar på gymnasieelevers förmåga till kritiskt förhållningssätt till opinionsbildande texter och på vad som behöver synliggöras i undervisningen för att eleverna ska kunna utveckla förmågan. Dataunderlaget består av fokusintervjuer, elevtexter samt filmade lektioner inom ramen för ämnet samhällskunskap. Resultatet bygger på två typer av analyser. Via en fenomenografisk analys framkommer fyra kvalitativt skilda uppfattningar som beskriver olika förhållningssätt till den opinionsbildande texten. Genom en variationsteoretisk analys, som bygger på en jämförelse mellan de olika uppfattningarna, påvisas fem kritiska aspekter. Två av dessa aspekter beskriver att gymnasieelever behöver a) kunna urskilja skillnaden mellan fakta och åsikt samt b) kunna urskilja att värderingssystem är komplexa och föränderliga för att utveckla förmågan till ett kritiskt förhållningssätt till opinionsbildande texter. De kritiska aspekterna som framkommer i studien kan användas av lärare som underlag när de planerar sin undervisning.

av Anja Thorsten, Martin Wickman, Therese Tunek & Mikael Scheibel-Sahlin

Nyckelord: fenomenografi, gymnasieskolan, kritiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande, samhällskunskap, variationsteori


“It could be facts but we don´t know that” - A study on critical approach in upper secondary school

Abstract

This paper focuses on the ability of critical thinking for students in upper secondary school regarding opinion-forming texts and which factors in the education need to be made visible in order to aid students in developing that ability. Our data consists of focus interviews, student texts and filmed lessons within the subject social studies. The result is formed from two types of analyses. Through a phenomenographical analysis, four separate views appear which describe different approaches to the opinion-forming text. Through the Variation Theory, which is constructed on a comparison between the different opinions, five critical aspects are detected. Two of these aspects describe that students in upper secondary school need to a) be able to identify the difference between fact and opinion and b) be able to understand that value systems are complex and inconstant, in order to achieve a critical approach to opinion-forming texts. Teachers can use the critical aspects that appear in the study as basis for planning their teaching.

Keywords: Critical approach, Critical thinking, Upper secondary school, Social studies, Phenomenography, Variation theory
Corresponding author: Anja Thorsten / anja.thorsten@liu.se

Artikeln som PDF