Volym 6, nummer 1, 2018

Undervisning i förskolan – en fråga om att stötta och att skapa gemensamt fokus


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 6, nr 1, ss. 64-86
Författare: Kristina Melker, Elisabeth Mellgren, Ingrid Pramling Samuelsson
Publiceringsdatum: 2018-04-12

Sammanfattning

Artikeln lyfter fram hur undervisning i förskola, med barn i fyra till fem års ålder, kan ta sig i uttryck. Undervisningen har två fokusområden dels stabilitet (teknik) och samverkan (social aspekt). Undervisning är ett nytt begrepp i förskolan för att beskriva målstyrd verksamhet. För att implementeras bör begreppet ses utifrån förskolans tradition och kontext. Data har generarats från en undervisningssituation som har videoobserverats och därefter analyserats med fokus på förskollärarens och barnens samspel och kommunikation utifrån begreppen sustained shared thinking och scaffolding. Resultatet visar att barn förväntas ha kunskap och förmåga att samarbeta parvis mot ett förutbestämt mål när de ska bygga en hög och stabil konstruktion med lego.

av Kristina Melker, Elisabeth Mellgren & Ingrid Pramling Samuelsson

Nyckelord: barn, förskola, samverkan, scaffolding, sustained shared thinking, undervisning


Abstract

The purpose of this study is to explore teaching in preschool with children in the age of four to five, related to two different objects, decided by the preschool teacher team; stability (technique) and collaboration (social aspect). Teaching is often a disputed term in the context of preschool, and the term teaching has to be seen in the context of the preschool’s specific settings. Data was generated from video observations of one teacher and six children in the teaching session. The data has been analysed with focus on communication between the participants. The central concepts; sustained shared thinking and scaffolding have informed the analyses. The results show that if you put a group of children together they are expected know how to collaborate and have skills to build something jointly.

Keywords: teaching, collaboration, scaffolding, sustained shared thinking, children, preschool
Corresponding author: Kristina Melker / kristina.melker@gu.se

Artikeln som PDF