Volym 5, nummer 2, 2017

Matematik i yrkesprogram – en modell för två ämnens relationer med varandra


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 5, nr 2, ss. 52-77
Författare: Elisabet Bellander, Michael Blaesild, Lisa Björklund Boistrup
Publiceringsdatum: 2017-10-16

Sammanfattning

I ett aktionsforskningsprojekt undersöktes hur relationer mellan matematik och bygg- och anläggningsämnet i gymnasieskolan kan beskrivas, med specifikt intresse av elevers kommande yrkesaktiviteter som byggnadsarbetare. Vidare undersöktes hur elever på yrkesprogram, lärare (i matematik och bygg- och anläggning) och en forskare beskriver dessa relationer i början och slutet av aktionsforskningsprojektet. Datamaterialet bestod av svar på frågeformulär, bilder, anteckningar och loggböcker. Resultaten visar hur mötespunkten mellan matematik och bygg- och anläggning bör ses som ett eget kunskapsområde som i sig har olika slags relationer till respektive ämne, vilket i artikeln sammanfattas i en generell modell. Resultaten pekar också på hur relationerna handlar om betydligt mer än att se matematik som något som appliceras i en yrkespraktik, utan också om, exempelvis, att matematik i sig kan förklara aspekter i bygg- och anläggningsämnet.

av Elisabet Bellander, Michael Blaesild & Lisa Björklund Boistrup

Nyckelord: aktionsforskning, matematik, rekontextualisering, yrkesämnen


Voices about mathematics in pre-vocational education: Two subject areas’ relationships to each other

Abstract

In an action research project it was investigated how relationships between mathematics and the educational subject of construction work in upper secondary school may be described, with a specific interest in the students’ anticipated work in the construction business. Furthermore it was investigated how vocational students, teachers (in mathematics and construction work), and a researcher describe these relationships, in the beginning of the action research project, and at the project’s end. The data consists of answers to written questions in a form, photos and illustrations, notes, and logs. The findings reveal how the interfaces between mathematics and construction work should be viewed as a content area of its own, with relationships to respective subject area, which in the article is summarized in a general model. The findings also point at how the relationships comprise substantially more than viewing mathematics as being applied in a workplace practice, but how also, for example, mathematics in its self may explain aspects of the subject of construction work.

Keywords: Mathematics, Vocational education, Recontextualisation, Action research
Corresponding author: Lisa Björklund Boistrup / lisa.bjorklund@mnd.su.se

Artikeln som PDF