Volym 7, nummer 2, 2019

Elevers förståelse av grundläggande privatekonomiska principer – implikationer för undervisning i HKK


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 7, nr 2, ss. 111-136
Författare: Patrik Hernwall, Inga-Lill Söderberg
Publiceringsdatum: 2019-06-04

Sammanfattning

Ämnet hem- och konsumentkunskap (HKK) bär ansvaret för undervisning i privatekonomi. Detta till trots saknas kunskap om hur elever förstår grundläggande privatekonomiska principer. Med utgångspunkt i en serie om tre workshoppar på tre skolor med totalt 191 elever har tematisk analys använts för att besvara frågeställningen ”Hur förstår elever, i årskurserna 4 till 6, privatekonomi?”. Artikeln visar att elevers förståelse av ekonomi generellt och villkoren för undervisning om ekonomi specifikt är sparsamt beforskat. Genom att relatera den empiriska studien till HKK-ämnet konstateras att det finns goda förutsättningar att utveckla och förstärka såväl undervisningen i som elevers förståelse av ekonomi. Analysen visar att resurs, värde och tid är de centrala principer eleverna använder för att förstå privatekonomi. Artikeln avslutas med en dikussion om hur elevers förståelse av ekonomi kan bidra till en utveckling av undervisning i privatekonomi inom ramen för ämnet hem- och konsumentkunskap.

av Patrik Hernwall & Inga-Lill Söderberg

Nyckelord: hem- och konsumentkunskap, privatekonomi, tweens


Children’s understanding of basic principles of personal financial - implications for teaching in HCS

Abstract

The subject of home and consumer studies (hem- och konsumentkunskap: HKK) holds the responsibility to teach personal finance. Even so, there is a lack knowledge on how children understand basic principles of personal finance. Based on a series of three workshops in three schools with a total of 191 students, thematic analysis has been used to answer the question “How do children, in grades 4 to 6, understand personal finance?” The article shows that research on children’s understanding of personal finances in general and the conditions for education on personal finances are sparsely studied. By relating the empirical study to the HKK subject, it is noted that there are good conditions for developing and strengthening both the education as well as children’s understanding of personal finances. The analysis shows that resource, value and time are the key principles that the children use to understand personal finance. The article concludes with a discussion on how children’s understanding of personal finances can contribute to the development of personal finance education in the field of home and consumer studies.

Keywords: Tweens; Personal finances; Home and consumer studies
Corresponding author: Patrik Hernwall / hernwall@dsv.su.se

Artikeln som PDF