Volym 5, nummer 2, 2017

Ungdomars fiktionsvanor


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 5, nr 2, ss. 30-51
Författare: Stefan Lundström, Anette Svensson
Publiceringsdatum: 2017-10-16

Att konsumera fiktion är idag så mycket mer än att läsa skönlitteratur. Undgomar använder en rad olika medier och skärmkulturen har vuxit fram starkt. Stefan Lundström och Anette Svensson har gjort en kvantitativ undersökning av hur gymnasieungdomar i årskurs två konsumerar och producerar fiktion, i skolan och på fritiden. De har jämfört män och kvinnor samt yrkesprogram med högskoleförberedande program. Studien visade att kvinnor läste mer skönlitteratur och män spelade mer spel. Mellan gymnasieprogrammen såg de däremot ingen skillnad. De diskuterar behovet av att se den enskilda eleven i en undervisningssituation då de individuella skillnaderna i fiktionsanvändning är väldigt stora, samt vikten av att beakta den mycket omfattande fritidsanvändningen av fiktion.

Sammanfattning

Denna artikel redovisar en enkätstudie utförd bland svenska tonåringar i åldern 17-18 år. Studien syftar till att kartlägga deras användning av fiktion i olika medieformer i kontexterna skola och fritid. Studien har en kvantitativ ansats och fokuserar på aspekterna medieringstyp, kön och studieinriktning. Resultaten visar att även om deltagarna läser skönlitteratur, tillbringar de mycket mer tid med fiktion i andra medieformer, såsom datorspel, tv-serier och film. Könsskillnader syns i att män spelar datorspel och kvinnor läser skönlitteratur i större utsträckning. Det finns få framträdande skillnader mellan elevgrupper med olika studieinriktning. Istället visar resultaten att skillnader i medieanvändning framför allt ska beaktas på individnivå, och att stora skillnader kan finnas inom samma skolklass. Resultaten diskuteras utifrån ett medieekologiskt och ett medialiseringsperspektiv i relation till utbildningssammanhang.

Nyckelord: fiktionalitet, medialisering, medieekologi, medievanor


Young people's use of fictional texts

Abstract

This article reports on a questionnaire study conducted among Swedish teenagers aged 17-18. The study aims to map out their use of fictional texts through various media forms in the two contexts school and recreational time. The study, which has a quantitative approach, focuses on mediation, gender, and study orientation, when exploring the media habits of Swedish teenagers. The results show that although the participants read fiction, they spend much more time using fictional texts in other media forms, such as computer games, TV-series, and films. Gender differences are visible in that men play computer games and women read literature to a greater extent. There are few prominent differences concerning the choice of educational programme. Instead, the results show that divergence should be considered on an individual level, and that large differences in media use can occur within the same school class. The results are discussed from a media ecological as well as a mediatization perspective, and in relation to an educational context.

Keywords: Media habits, Media ecology, Mediatization, Fictionality
Corresponding author: Stefan Lundström / stefan.lundstrom@ltu.se

Artikeln som PDF