Volym 5, nummer 1, 2017

Om utveckling av elevers förmåga att resonera om friktion i de tidiga skolåren


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 5, nr 1, ss. 47-63
Författare: Ann Ulfves, Birgit Fahrman, Maria Andrée
Publiceringsdatum: 2017-03-06

Sammanfattning

Studien har undersökt hur elever i de tidiga skolåren kan utveckla förmåga att resonera om fenomenet friktion. Studien bygger på en intervention i årskurs 1 där elever har arbetat med begrepp för friktion och rörelse på lekplatsen. I artikeln analyseras elevfilmer där eleverna visar och berättar om friktion på en lekplats. Filmerna har analyserats fenomenografiskt. Resultaten visar på tre kvalitativt skilda sätt att erfara friktion bland eleverna: A) Friktion som relaterat till hastighet, B) Friktion som egenskap som påverkar hastighet, C) Friktion som materialegenskap som påverkar hastighet. Studien visar att elever redan i grundskolans tidiga år kan urskilja innebörder av begreppet friktion och visa differentierade skillnader i att hantera begreppet. Studien bidrar på så sätt till en precisering av vilket kunnande som kan utvecklas i tidig fysikundervisning.

av Ann Ulfves, Birgit Fahrman & Maria Andrée

Nyckelord: begreppsutveckling, fenomenografi, friktion, fysik, lekplatsfysik, tidiga skolår


Abstract

The purpose of this article is to discuss and inquire into the possibilities for developing children’s reasoning in physics in elementary school. More specifically the article focuses on children’s reasoning about the phenomenon of friction. An intervention study was conducted where children in school year one worked with concepts of motion and friction on the playground. The data analysed consists of short films about movement and friction on the playground made by the children as part of the intervention. The films were analysed phenomenographically. The results show three qualitatively different ways of experiencing friction among the children: A) Friction as related to speed, B) Friction as a property that affects speed, and C) Friction as a material property that affects speed. The results point to possibilities of enabling children in primary school to begin discerning dimensions of friction.

Keywords: friction, playground physics, conceptual development, primary school, physics, phenomenography
Corresponding author: Ann Ulfves / ann.ulfves@skapaskolan.se

Artikeln som PDF