Volym 5, nummer 1, 2017

Om utveckling av elevers förmåga att resonera om friktion i de tidiga skolåren


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 5, nr 1, ss. 47-63
Författare: Ann Ulfves, Birgit Fahrman, Maria Andrée
Publiceringsdatum: 2017-03-06

Det råder olika uppfattningar inom lärarprofessionen om när elever ska introduceras till ett naturvetenskapligt språkbruk. Många anser att man ska vara försiktig med att introducera naturvetenskapliga begrepp i tidig ålder, undervisningen ska främst väcka nyfikenhet och intresse. Tidigare forskning har dock visat att barn redan tidigt i förskolan kan förstå och resonera med naturvetenskapliga begrepp. Ann Ulfves, Birgit Fahrman och Maria Andrée har i sin studie undersökt fysikundervisning på lekplats där begrepp som friktion har introducerats för att beskriva och förklara kroppsliga erfarenheter vid rutschkanan. De visar både att och hur yngre elever kan utveckla förmåga att resonera om friktion. De diskuterar vidare hur undervisningen kan bli mer personligt utvecklande genom att introducera naturvetenskapliga begrepp.

Sammanfattning

Studien har undersökt hur elever i de tidiga skolåren kan utveckla förmåga att resonera om fenomenet friktion. Studien bygger på en intervention i årskurs 1 där elever har arbetat med begrepp för friktion och rörelse på lekplatsen. I artikeln analyseras elevfilmer där eleverna visar och berättar om friktion på en lekplats. Filmerna har analyserats fenomenografiskt. Resultaten visar på tre kvalitativt skilda sätt att erfara friktion bland eleverna: A) Friktion som relaterat till hastighet, B) Friktion som egenskap som påverkar hastighet, C) Friktion som materialegenskap som påverkar hastighet. Studien visar att elever redan i grundskolans tidiga år kan urskilja innebörder av begreppet friktion och visa differentierade skillnader i att hantera begreppet. Studien bidrar på så sätt till en precisering av vilket kunnande som kan utvecklas i tidig fysikundervisning.

Nyckelord: begreppsutveckling, fenomenografi, friktion, fysik, lekplatsfysik, tidiga skolår


Abstract

The purpose of this article is to discuss and inquire into the possibilities for developing children’s reasoning in physics in elementary school. More specifically the article focuses on children’s reasoning about the phenomenon of friction. An intervention study was conducted where children in school year one worked with concepts of motion and friction on the playground. The data analysed consists of short films about movement and friction on the playground made by the children as part of the intervention. The films were analysed phenomenographically. The results show three qualitatively different ways of experiencing friction among the children: A) Friction as related to speed, B) Friction as a property that affects speed, and C) Friction as a material property that affects speed. The results point to possibilities of enabling children in primary school to begin discerning dimensions of friction.

Keywords: friction, playground physics, conceptual development, primary school, physics, phenomenography
Corresponding author: Ann Ulfves / ann.ulfves@skapaskolan.se

Artikeln som PDF