Volym 4, nummer 2, 2016

Lässtrategier för att lyckas – om hur högpresterande gymnasieelever gör när de läser


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 4, nr 2, ss. 6-23
Författare: Yvonne Hallesson
Publiceringsdatum: 2016-09-30

Att arbeta med elevernas lässtrategier, som ett sätt att förbättra deras läsförståelse, har blivit allt vanligare. Yvonne Hallesson har i sin studie frågat elever med mycket god läsförmåga hur de gör när de läser, för att skapa en bild av effektiva lässtrategier. Resultatet visar att dessa elever använder flera olika strategier, men också anpassar sig efter både typen av text och vilken kunskap de söker i texten. Artikeln diskuterar att undervisning i lässtrategier bör knytas till konkret textläsning och relateras till innehållet.

Sammanfattning

I den svenska läroplanen för grundskolan från 2011 betonas elevers användande av lässtrategier för att förstå och tolka texter. I det sammanhanget blir en relevant aspekt vilka slags lässtrategier som ska lyftas fram i arbete med texter. Denna artikel syftar till att ge ett empiriskt kunskapsbidrag om effektiva lässtrategier genom att belysa vilka lässtrategier en grupp elever som är goda läsare beskriver att de använder när de läser sakprosatexter i skolan. Artikeln bygger på data och exempel från en studie av en klass högpresterande gymnasieelevers läskompetenser. Resultaten visar att de goda läsarna använder en bred repertoar av lässtrategier och visar medvetenhet både om sin egen förmåga och om vilka strategier som är lämpliga att använda för olika texter och lästillfällen. Med utgångspunkt i resultaten betonas vikten av att arbete med lässtrategier sker i autentiska lässituationer där även textmedvetenhet och genremedvetenhet är viktiga aspekter.

av Yvonne Hallesson

Nyckelord: goda läsare, högpresterande elever, läsning, lässtrategier


Reading strategies for success – what high-performing students in upper secondary school do when they read.

Abstract

Throughout the Swedish school curriculum from 2011, student employment of reading strategies to understand and interpret texts is emphasised. A relevant issue to address however is which strategies should be emphasised in educational contexts. This article aims to contribute empirically to knowledge on effective reading strategies by depicting how a group of successful readers describe how they go about reading non-fiction texts in a school context. The article draws on data from a study exploring the reading literacy of a class of high-performing students in the Swedish upper secondary school. The results reveal that the successful readers use a wide repertoire of reading strategies, and show metacognitive awareness both of their own ability, and of which strategies to use and when to use them. It is suggested that reading strategies should be practised in authentic reading situations where also textual awareness and genre awareness are considered important features for reading success.

Keywords: reading, reading strategies, successful readers, high-performing students
Corresponding author: Yvonne Hallesson / yvonne.hallesson@edu.uu.se

Artikeln som PDF