Volym 7, nummer 1, 2019

I mötet mellan lekens frihet och undervisningens målorientering i förskolan


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 7, nr 1, ss. 64-85
Författare: Camilla Björklund, Hanna Palmér
Publiceringsdatum: 2019-03-18

Sammanfattning

Fokus i denna artikel är mötet mellan lekens öppenhet och undervisningens målorientering i förskolan. Studiens syfte var att, med utgångspunkt i 62 videodokumentationer där förskollärare deltar i barns lek, visa hur målorientering kan konstitueras i lek och vad som då sker med leken i förhållande till barnens intentioner. Resultaten visar att målorienterade processer kan integreras i lek utan att lekens intentioner förändras. Resultaten visar också att målorienterade processer kan driva leken framåt när förskollärare möjliggör för barn att utveckla, för leken nödvändiga, kunskaper och färdigheter. Detta kräver att interaktionen mellan förskollärare och barn samtidigt är riktad mot målet för leken och mot hur barnet förstår det för leken nödvändiga innehållet. Kritiskt tycks vara hur lärandemål formas i förhållande till barnens initiativ eftersom dessa har betydelse både för lekens riktning och för vilka lärandemål som blir möjliga eller nödvändiga att behandla.

av Camilla Björklund, Hanna Palmér

Nyckelord: didaktik, förskola, lek, lekresponsiv undervisning, målorientering


At the intersection of the openness of play and the goal-orientation of teaching in preschool

Abstract

The focus of this article is on the openness of play and the goal-direction of teaching in preschool. The aim was to investigate how goal-orientation may be formed in play and in what ways this impacts on the play in relation to the children’s intentions. The study is based on 62 video documentations of play situations in which preschool teachers participate. The results show that goal-oriented processes can be integral to play when preschool teachers enable children to develop knowledge and skills necessary for the play. This, however, demands joint attention in the interaction as well as the teacher understanding the child’s understanding of the content that is necessary for the play simultaneously. Formulating learning goals in line with children’s intentions seems to be critical since children’s intentions direct the play and thus which learning goals that will be possible or necessary to comprise.

Keywords: Goal-orientation, Play, Play-responsive teaching, Preschool,' Didaktik'
Corresponding author: Camilla Björklund / camilla.bjorklund@ped.gu.se

Artikeln som PDF