Volym 7, nummer 3, 2019

Gymnasieelevers användning av normkritik och naturvetenskap för att granska frågor om sexualitet och kön


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 7, nr 3, ss. 28-47
Författare: Anna-Karin Fridolfsson , Åsa Clarke Bolin, Anders Jonsson, Josefine Reimark
Publiceringsdatum: 2019-10-21

Sammanfattning

I den här artikeln presenteras resultat av en analys av texter skrivna av gymnasieelever där normkritik och naturvetenskap använts för att granska frågor eller påståenden som berör kön och sexualitet. Studiens syfte var att bidra med kunskap för att utveckla undervisning som verkar för jämställdhet, inkludering och handlingskompetens. I sju klasser, i kurserna Biologi 2 eller Naturkunskap 1b, genomfördes undervisning som innefattade diskussioner om heteronormativitet. Eleverna fick själva välja en fråga eller ett påstående att granska och skriva en text om. Texter (54 st.) med tre olika typer av innehåll, valdes ut för tematisk analys: 1. ”Skillnad i lust mellan könen”, 2. ”Sexuella läggningar” och 3. ”Kön och könsidentitet”. Tre huvudteman identifierades (a) Normer begränsar och skapar konsekvenser, (b) Naturvetenskapen ger inte alltid enkla svar och (c) Naturvetenskap kan utmana normer och myter. Utifrån resultaten diskuteras ingångar för utveckling av undervisning.

av Anna-Karin Fridolfsson , Åsa Clarke Bolin, Anders Jonsson & Josefine Reimark

Nyckelord: heteronormativitet, jämställdhet, naturvetenskap, normkritik, undervisning


Upper-secondary students use of norm criticism and science when investigating questions concerning gender and sexuality

Abstract

In this article, an analysis of texts written by upper-secondary students where the students used norm criticism and science to investigate questions or claims concerning gender and sexuality. The purpose of this study was to contribute with knowledge that could be used for developing teaching that facilitates gender equity, inclusion and action competence. In seven classes, in the courses Biology 2 or Natural science 1b, teaching sequences including discussions about heteronormativity were conducted. The students could choose, on their own, a question or a claim to investigate and write a text about. A selection of 54 texts, with three different contents, were subject to thematic analysis. 1. “Difference in lust between sexes”, 2. “Sexual orientation” 3. “Gender and gender identity”. Three main themes were identified: (a) Norms create limits and consequences, (b) Science does not always provide simple answers and (c) Science can challenge norms and myths. Based on the results, ideas for developing teaching are discussed.

Keywords: Norm criticism, Science, Heteronormativity, Gender equity, Teaching
Corresponding author: Anna-Karin Fridolfsson / Anna-Karin.Fridolfsson@edu.stockholm.se

Artikeln som PDF